Fagspråk

Beskrivelse: 

Arbeid med fagspråk fra eget programfag

Muntlig og skriftlig bruk av språket.

Rollespill som viser hvordan fagspråket kan virke ekskluderende.

Sluttproduktet kan være å skrive en tekst der eleven reflekterer over fagspråket innenfor programfaget.

Introduksjon av tema/forarbeid:

1. Lærer introduserer temaet og forklarer kort hva som menes med «fagspråk».

2. Gjettelek: Hvilket yrke er denne fagteksten hentet fra?

«Ved konsultasjon blir det tatt fire røntgenbilder og det registreres følgende funn: Karies i 16 mesialt og disalt, fraktur av 11, mye plakk og tannstein i begge kjever. Pasienten har time for konsultasjon. Det blir registrert flere kariesangrep i de fleste molarer. Det blir også registrert periodontitt i første kvadrant.» (Kilde: Nettopp norsk, vg1)

3. Lærer forklarer kort om bruk og misbruk av fagspråk. Kort videosnutt??

4. Klassen finner fagbegreper fra eget utdanningsprogram. Sett opp liste på tavla.

5. Tenkeskriving 3 minutt: Lærer velger ett fagord fra tavla. Elevene tenkeskriver rundt begrepet. Les opp i par/gruppe.

Hoveddel:

Del ut teksten «Fagspråk» fra NDLA http://ndla.no/nb/node/125458?fag=116784

Lærer forklarer begrepet allmennspråk kort.

Klassediskusjon: Hvilke begrep fra ditt fagområde er blitt vanlige i allmennspråket?

Arbeid med utdelt tekst:

1. Finn eksempler i teksten på fagord som er vanlige i allmennspråket. Gi elevene et minutt og oppsummer i klassen.

2. Finn ord/setninger som forklarer hvorfor fagspråk er viktig. Bruk noen minutter og summer opp i klassen.

3. Felles idemyldring: I teksten står det at fagspråk kan være ekskluderende. Kan du tenke deg situasjoner der det å bruke fagspråk virker mot sin hensikt og hindrer god kommunikasjon?

4. Gruppearbeid: Velg en av situasjonene under punkt 3, og lag et kort rollespill. Framfør for klassen.

Etterarbeid:

Skriftlig innlevering:

Hva kjennetegner fagspråk og hvordan kan fagspråk i ditt programområde brukes og misbrukes?