Brovaktstjeneste

Beskrivelse: 

Dette tverrfaglige undervisningsopplegget er rettet mot fagområdet "Maritime fag" og omfatter fagene drift og operasjon, norsk, engelsk og samfunnsfag.

Grunnleggende ferdigheter i maritime fag innebærer å beskrive, forklare og dokumentere arbeidsoppgavene på norsk og engelsk. Det innebærer å kunne formulere muntlig og skriftlig risikovurderinger og avviksrapporter. Å kunne bruke et presist språk for å unngå misforståelser.

Etter endt undervisning skal eleven

- beherske rorkommandoer på norsk og engelsk

- kjenne til navn på de viktigste instrumenter på norsk og engelsk

- kunne presentere hvordan instrumentene virker på norsk

- vite hvem som jobber på ei skipsbro, og hva yrkestitlene er på norsk og engelsk

- kunne drøfte ulike måter å håndtere situasjoner der ulik kultur og språk møtes

Hovedopplegget er forberedelser, gjennomføring og evaluering av rollespill.

Engelsk: Interaktive oppgaver før rollespill

Norsk: Presentasjon av utstyr på bro før rollespill

Samfunnsfag: Diskutere sin egen erfaring etter endt rollespill

Drift og operasjon: Rollespill i simulator

Hver elev vurderes individuelt av faglærer.

Vanlig klasserom og tilgang til simulator.