Observasjonsnotat fra praksis

Beskrivelse: 

Det er viktig at skriveopplæringen på yrkesfag er yrkesrettet og relevant for elevene. For å motivere elevene til skriving, må skrivingen være meningsfylt. Den skriftlige kommunikasjonen i yrket er viktig, og noe de må forholde seg til hver eneste dag. I tillegg er observasjon en viktig del av yrket, og noe elevene må trene på. Dette gjør dem i stand til å kartlegge behov hos brukere.

I dette undervisningsopplegget vil elevene få mulighet til å observere en situasjon når de er ute i praksis. De skal skrive et observasjonsnotat, som skal godkjennes og kommenteres av norsklærer. Elevene får mulighet til å revidere notatet ut fra tilbakemeldinger de får, og til slutt skal de legge frem sitt eget notat for resten av klassen. Medelevene skal kommentere tolkningen i observasjonsnotatet, og klassen reflekterer rundt ulike måter å tolke situasjonen på.

Skrive observasjonsnotat:
I norsktimene og programfagstimene før elevene skal ut i praksis, blir det gjennomgått hvordan man observerer en situasjon og hva man bør observere. Elevene får beskjed om å observere en situasjon der de ser på kommunikasjon og samhandling mellom en helsefagarbeider og en bruker.
Den skjematiske oppstillingen av et observasjonsnotat (se vedlegg: "Skjema for observasjonsnotat, Dalland") blir gjennomgått, slik at elevene vet hva de ulike punktene innebærer. Det hele illustreres også ved en modelltekst (se vedlegg: "Modelltekst"). Eksempelteksten blir gjennomgått, slik at elevene vet hvordan de bør formulere observasjonsnotatet sitt.

Samtale og reflektere rundt notatene i klassen:
Når elevene er tilbake fra praksis og har levert refleksjonsnotatet, skal de legge notatet frem for hele klassen. Hver enkelt elev leser opp / legger frem sitt notat og medelevene kommer med ulike innspill til hvordan den fremlagte situasjonen kan tolkes. Klassen forsøker i fellesskap å finne ut om det finnes ulike alternative måter å tolke den observerte situasjonen på.
Det hele blir en refleksjon rundt profesjonell yrkesutøvelse, betydningen av korrekt rapportering, brukermedvirkning og hva det vil si å være medmenneske, men har hovedvekt på kommunikasjon, og hvordan dette kan fremme trygghet og tillit hos brukeren.

Observasjonsnotatene leveres inn og vurderes til godkjent / ikke godkjent. Alle elever får tilbakemeldinger både fra norsklærer og programfagslærer, slik at de kan revidere og forbedre notatet før det skal legges frem for klassen.

Fremlegg av notatene og refleksjon rundt disse vurderes med karakter fra 1 til 6. Både opplesing, refleksjon rundt eget notat og refleksjon rundt andres notater vurderes. Dette gjøres ut fra vurderingskriterier (se vedlegg: "Vurderingskriterier, Ingeborg Berge fra Henning Fjørtoft").