Frida Kahlo- kunstneren og mennesket

Beskrivelse: 

Tverrfaglig prosjekt: Engelsk/ DH produksjon, kvalitet og dokumentasjon.

Elevene skal la seg inspirere av kunstnerens liv og kunst til å lage et bilde eller et annet produkt med valgfri teknikk. Eleven skal deretter skrive en produkt-/billedanalyse med egenvurdering på engelsk. Produktet presenteres for klassen og lærerne på engelsk.

Læringsmål:

Eleven skal lære seg faguttrykk fra eget utdanningsprogram og være i stand til å bruke og formidle dette til andre i promotering/vurdering av eget produkt.

Forberedelser: Lærerne: Bli enige om rammene: Tidsbruk, overlapping i hverandres timer etc. Lage plan for de to ukene. Skaffe filmen.

Plan for opplegget: Dag 1:

  • Visning av filmen Frida.
  • Umiddelbart etterpå: filmen diskuteres i plenum. Reaksjoner og inntrykk noteres.
  • Idemyldring i plenum
  • Valg av produkt--à Skissestart

Dag 2-8:

Alle timer i programfag og engelsk brukes til prosjektet: ferdigstillelse av valgt produkt, samt skriftlig del og muntlig presentasjon på engelsk

Dag 9:

3 timer til siste finish av produkt og øving til presentasjon--àpresentasjon på engelsk

Produktene stilles ut i skolens fellesareal

Elevene reflekterer over og vurderer eget produkt (kvalitet og produksjon), samt prosess både muntlig under presentasjonen og i den skriftlige egenvurderingen og produktanalysen de leverer inn på engelsk. Lærere og medelever stiller spørsmål om produktet og prosessen etter hver presentasjon. Samtlige lærere og elever skal snakke engelsk

Sluttvurdering:

Felles for produkt og muntlig presentasjon(programfaglærerne + engelsklærer)

Egen vurdering i skriftlig engelsk på innlevert analyse og egenvurdering.

Oppfølging:

Opplegget kan fint brukes til andre tema, både i PTF og andre programfag. Elevene får mulighet til å presentere/promotere sitt produkt på engelsk, noe som de kan dra nytte av i en fremtidig karriere

Prosjektet kan også følges opp med spørsmål på neste skriftlig prøve, gloseprøve med fagord etc.

Kommentar:

Forutsetter et tett samarbeid mellom lærerne: engelsklærer må involvere seg i prosessen, slik at hun er kjent med elevenes produkter før selve presentasjonen. Programfagslærerne må være villige til å snakke engelsk under/etter presentasjonen

Elevene ser nytten i å lære faguttrykk og å presentere og evaluere sitt ferdige produkt på engelsk. Relevant i forhold til jobb i kreative yrker, ofte i et internasjonalt miljø

Bøker:

  • Løvstad/Strømme: Design og håndverk Grunnbok Vg1
  • Rugset/Stenersen/Ulven: At Work1 Design og Håndverk kap.3: Colours, Tools, Drawing Techniques
  • Hayden Herrera: Frida – a Biography
  • Frank Milner: Frida Kahlo
  • Sortland/Kramer: Det hjertet husker

Film:

Julie Taymor: Filmen Frida, (2002)