Produksjonsplanlegging verktøykasse - matematikk og TIP

Beskrivelse: 

Tverrfaglig oppgave i samarbeid med programfaglærer TIP. Oppgaven tar utgangspunkt i forarbeid til produksjon av verktøykasse, men ethvert forarbeid til produksjon som involverer matematiske beregninger kan være utgangspunkt for samarbeid på tvers av fagene.

Elevene lager egen verktøykasse i verkstedet i februar/mars. Som forberedelse til dette, skal de sette seg inn i arbeidstegning med målestokk, f.eks. 1 : 2,5. De skal beregne materialforbruk, jobbe med lengde, vinkler, areal og volum, bruke varierte måleenheter og måleredskaper, de skal analysere og drøfte presisjon og målenøyaktighet, samt regne prosent knyttet til forbrukt materiell og skre. Programfaglærer har arbeidstegning. Arbeidstegninger er for store for skanning til vedlegg. Kan ikke minimeres på kopimaskinen, da det blir feil i forhold til målestokk. Tenker de fleste skoler har arbeidstegninger for produksjon i verkstedet som kan brukes.

Opplegget dekker en rekke læreplanmål i matematikk. Tenker oppgaven også vil dekke læreplanmål i programfag, f.eks. materialforbruk i et kostnadsperspektiv. Tidsbruk er her satt til 90 minutter, men kan vurderes og endres i samråd med programfaglærer. Hva vil være naturlig å fokusere på i klasserommet, og hva vil være hensiktsmessig å bruke tid på i verkstedet? Hvor er det best plass til å arbeide med ei papplate i størrelse 1000 mm x 2000 mm?

Rammene må vurderes, opplegget kan tilpasses lokalt og tillegges læreplanmål og oppgaver som ikke er tatt med her.

Utgangspunktet for oppgaven er arbeidstegning av verktøykassen (eller andre produkt som eleven selv skal produsere i verkstedet). Elevene skal tegne de ulike komponentene på ei papplate i full størrelse (1000 mm x 2000 mm). Mål på de ulike komponentene til verktøykassa står på arbeidstegninga, og elevene skal bruke disse når de tegner på papplata. De ulike komponentene skal passe sammen, og det er viktig å ha fokus på målenøyaktighet. Det er dessuten et viktig poeng å få minst mulig skre når de kommer så langt som å lage verktøykassen i verkstedet. Kanskje kan resten av plata være brukbar til andre ting om de har skåret riktig?

I programfag er det fokus på materialforbruk. Elevene skal beregne sum areal av komponentene de har skåret ut av plata, hvor stor prosent av plata de har brukt, hvor stor skreprosent de har og hvor mange prosent som eventuelt kan brukes til andre formål.

Elevene skal jobbe sammen i par, og opplegget skal munne ut i en presentasjon som både vurderes i programfag og i matematikk - hver for seg eller sammen. Individuell vurdering der både prosess og sluttresultat tas med.

Presentasjonen gjennomføres for hele klassen der «læring av likeverdige» fokuseres – sammenligning av prosess, presentasjon og resultater.

Arbeidstegninger, papplate (1000 mm X 2000 mm), tegneutstyr