Write a Report from your Work Placement

Beskrivelse: 

The student should be able to write a report from her/his work placement this term.

Læringsmål: Bruke relevante ord og uttrykk /fagterminologi innenfor fagengelsken

 • Kommunisere om arbeidet knyttet til arbeidsplassen.
 • Sosial kompetanse i samhandling med andre mennesker.
 • Vurdere og tolke ulike beregninger (matte) ifm med måltider (også drikke) tilpasset den enkelte bruker.
 • Forstå viktigheten av god psykisk og fysisk helse innenfor helsearbeiderfaget (kroppsøving).

The plan for this lessonplan: Working two and two to get each other started. After getting started, you are supposed to make an individual report from your work placement this term.

Preparation: The student did learn how to write a report in Norwegian already.

Look at the example “How to write a report” page 190 in Work Shop VG1. You will get one example in paperform as well.

Refleksjon over:

 • Hvordan du ble mottatt på arbeidsplassen
 • Hvilke rutiner hadde institusjonene ifm servering av tilpassede måltider til den enkelte bruker.
 • Viktigheten av faguttrykk i engelsk innenfor ditt programfag område.
 • Egen kompetanse i engelsk innenfor fagområdet ditt og generell kompetanse i faget i muntlig så vel som i skriftlig.

Oppfølging: Eleven skriver logg hver dag i praksisperioden og får underveisvurdering av veilederen. Loggene skal resultere/sammenfattes i en rapport som evalueres med skriftlig karakter, samt en tverrfaglig totalvurdering. Egenvurdering og refleksjon.

Kommentar: En evt. fordypning i engelske ord/faguttrykk (fagterm) relatert til praksisplassen. Rapportskriving er del av vurderingsgrunnlaget i norsk og programfag. Veilederen/Læreren gir eleven mulighet til å bruke den norske rapporten fra utplasseringen som mal til den engelske versjonen. Bruk vedlagte internasjonale mal (gjerne papirutgave).

Book: Engelsk VG1 Helse og Oppvekstfag

Language and Communication

 • Vocabulary to do with childcare and care work
 • Discussing work ethics
 • How to write a report in English page 191