Ansett meg!

Beskrivelse: 

Eleven skal lære å skrive de formelle nyttetekstene søknad og CV ved å vise til fagkunnskaper de har fått gjennom yrkesfaget sitt. I tillegg skal de lære om jobbintervjusituasjonen ved å spille den i et rollespill. Her må elevene reflektere over rollen og tilpasse språket etter situasjonen.

Grunnleggende ferdigheter i norsk:

 • Muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Klare å ta på seg rollen som arbeidstaker, både skriftlig og muntlig

Fra “Formål med felles programfag”:

 • Opplæringen skal bidra til at den enkelte skal utvikle tro på egne skapende krefter

Sluttprodukt:

- Jobbintervju

- Søknad

- CV

Ressurser

 • Hva er en søknad? Hvem har skrevet søknad før? Hvor mange jobber ved siden av skolen?
 • Egenskaper – adjektiv. Elevene må skrive 3 beskrivende ord om en annen i klassen. Ord på tavla. Hvilke av adjektivene kan brukes i søknad?
 • Elevene må reflektere over og lage liste over egne egenskaper og se dem i sammenheng med den arbeidsplassen de vil sende søknaden til.
 • Research: Elevene må lese om butikken/ bedriften på nettet. Hvorfor skal butikken ansette akkurat dem? Elevene må finne argumenter.
 • Elevene lager skjelettet til søknaden.

Andre økt:

 • Elevene jobber videre med søknaden.
 • Søknad leveres.
 • Elevene skriver CV. Her må de oppsummere ting de har lært i DH-fagene under “Kreativ erfaring”.

Tredje og fjerde økt:

 • Jobbintervju: Grupper på to elever. Gruppa velger én søknad og CV og forbereder et rollespill der den ene eleven er jobbsøker og den andre potensiell arbeidsgiver.
 • I rollespillet må begge elevene bruke CVen og søknaden aktivt.
 • Intervjuet spilles.

Vurdering for læring

 • Opplegget starter med at elevene må si noe positivt om hverandre, og evnen til å se sine egne og andres sterke sider står sentralt i dette opplegget. Dette må brukes aktivt i opplegget
 • Elevene kan lese hverandres søknader og gi hverandre muntlig tilbakemelding
 • Lærerne kan lese søknadene og gi muntlig tilbakemelding
 • Elevene er med i vurderingen av “jobbintervjuene”

Vurdering av læring

Elevene leverer søknad og CV og får en skriftlig karakter i norsk (1-6).

Kriterier:

 • Oppsettet må være korrekt
 • Språket må være tilpasset skriverollen
 • Elevene må argumentere for at de bør få jobben ved å vise til kompetansen de har oppnådd i yrkesfaget sitt

Elevene spiller rollespillet og får en muntlig vurdering (høy, middels, lav måloppnåelse).

Kriterier:

 • Språket må være tilpasset rollen som arbeidstaker og arbeidsgiver
 • Begge parter må bruke søknad og CV aktivt
 • Begge parter må finne noe mer enn det som står i CV og søknad og bruke dette i intervjuet

Internettilgang