Verktøykasse og geometri

Beskrivelse: 

Tverrfaglig opplegg i matematikk og bygg- og anleggsteknikk med enkle geometriberegninger av verktøykassen.

Læringsmål: Eleven skal lære å følge tegninger, bruke relevant verktøy, samt gjøre beregninger relatert til verktøykassen de har laget.

Grunnleggende ferdigheter:

-Å kunne rekne som grunnleggjande ferdigheit inneber å bruke symbolspråk, matematiske omgrep, framgangsmåtar og varierte strategiar til problemløysing og utforsking som tek utgangspunkt både i praktiske, daglegdagse situasjonar og i matematiske problem.

-Digitale ferdigheiter i matematikk inneber å bruke digitale verktøy til læring gjennom spel, utforsking, visualisering og presentasjon. Det handlar òg om å kjenne til, bruke og vurdere digitale verktøy til berekningar, problemløysing, simulering og modellering.

Metode:

Praktisk utførelse ved at verktøykassen bygges i verkstedet og kassen tas med opp i klasserommet og brukes direkte i beregningene.

Dette undervisningsopplegget bruker man omtrent 8 undervisningstimer på.

Det gjennomføres delvis i verkstedet og delvis i matematikktimene.

Det ideelle er om matematikklæreren kan delta på verkstedet og gjennomgå beregninger underveis.

Alternativt kan man lage verktøykassen på verkstedet og deretter gjøre beregningene i matematikktimene etterpå (2 matematikktimer).

Vurdering for læring

Elevene kan vurdere hverandre og se kritisk på oppgaven ut ifra et praktisk ståsted.

Helt konkret vurdering skjer også ved at eleven har verktøykassen foran seg mens de gjør beregningene.

Vurdering av læring

Her er det mange muligheter:

1) Muntlig/praktisk prøve hvor eleven får jobbet med programfaglige og matematiske begreper med to karakterer: en programfaglig og en matematisk.

2) Vurdering av kvalitet på produktet(verktøykassen) i følge kriterier gitt i programfaget. Og så kan eleven vurderes skriftlig i fellesfaget i tillegg.

Materialer:

Furufiner, 23 x 48 mm lekt

Festemidler:

Lim, 1,4 x 25 stift og skruer.

Verktøy:

Meterstokk, tømmermannsblyant, vinkel, sag, stemjern, høvel, pussepapir og batteri drill med bits og bor.

HMS: Vernesko, egnet arbeidsklær, hørselvern og eventuelt støvmaske