Anbud på arbeidsbukk

Beskrivelse: 

Tverrfaglig opplegg i matematikk og bygg- og anleggsteknikk med kostnadsberegning av arbeidsbukk.

Læringsmål:

Eleven skal lære å bruke digitale verktøy til å sette opp budsjett for å beregne anbud på en arbeidsbukk

Grunnleggende ferdigheter:

Å kunne rekne som grunnleggjande ferdigheit inneber å bruke symbolspråk, matematiske omgrep, framgangsmåtar og varierte strategiar til problemløysing og utforsking som tek utgangspunkt både i praktiske, daglegdagse situasjonar og i matematiske problem.

Digitale ferdigheiter i matematikk inneber å bruke digitale verktøy til læring gjennom spel, utforsking, visualisering og presentasjon. Det handlar òg om å kjenne til, bruke og vurdere digitale verktøy til berekningar, problemløysing, simulering og modellering.

Metode:

Elevene kan kostnadsberegne arbeidsbukken i en matematikktime snarest mulig etter at den er ferdig på verkstedet.

Undervisningsopplegget tar 1-2 timer.

Sluttproduktet er en anbud i excelark.

Elevene kan kostnadsberegne arbeidsbukken i en matematikktime snarest mulig etter at den er ferdig på verkstedet.

Vurdering for læring

Elevene kan bruke hverandrevurdering.

Vurdering av læring

Skriftlig prøve eller alternativt som en del av en muntlig/praktisk prøve i programfag og matematikk som gir karakter i begge fag.

linjal og kalkulator