Magasinprosjekt, skrive reportasje - VG2 Medier og kommunikasjonsfag

Beskrivelse: 

Dette er et tverrfaglig opplegg, hvor elevene har et magasinprosjekt i programfag. I norsk skal læreren være med på å vurdere en reportasje. Programfaglærerene skal gå igjennom hva en reportasje er og hvordan denne skal skrives. Elevene skal få mulighet i norsktimene til å skrive reportasjen og få tilbakemelding på det å skrive tekst og få tilbakemeldinger på selve tekstproduksjonen.

I rettingsarbeidet skal programfaglærere rette innhold, oppbygging og bildebruk, mens norsklæreren skal rette tegnsetting, grammatikk, ortografi og setningsoppbygging. Når dette er rettet, skal elevene rette på det som er gjort feil, før reportasjen går i trykken i magasinet.

Prosjektbeskrivelse

Prosjekt

Avisjournalistikk – Reportasje

Klass(er)

2MKC

Tid

Uke 2 til 4

Beskrivelse av innhold og rammer

 • Du skal skrive 1 reportasje med minimum 4 bilder (pluss forsidebilde).
 • Målgruppa for reportasjen er personer i aldersgruppen 15-25 år, begge kjønn og bor på Sørlandet. Ytterligere konkretisering foretar hver enkelt elev i samarbeid med lærer.
 • Tekst og bilder skal ha en tydelig sammenheng.
 • Du velger selv hvem du vil intervjue. Kildene skal ikke være bekjente av journalisten/fotografen. Valg av kilder og vinkling skal godkjennes av lærer.
 • Legg også vekt på rettskriving, tegnsetting og setningsoppbygging. Dette vil bli vurdert av norsklærer og tilbakemelding på hva som må rettes på vil bli gitt. Eventuelle skrivefeil som norsklærer gir tilbakemelding på må rettes på innen magasinet skal trykkes til ferdig sluttprodukt.

Journalistikk:

 • Teksten skal ha et omfang på minimum 5000 tegn med mellomrom og maksimum 7000 tegn med mellomrom.
 • Saken skal inneholde minimum 2 muntlige kilder og en skriftlig kilde.
 • Reportasjen skal i tillegg inneholde: tittel, ingress, brødtekst, mellomtitler, byline, faktaboks og bildetekster. I tillegg skal du finne et par forslag til sitater som kan utheves i sideoppsettet.
 • Reportasjen skal ha en tydelig vinkling.
 • Journalisten skal benytte notatblokk på location og i forbindelse med intervjuer. (Du kan også benytte deg av lydopptaker).
 • Teksten skal inneholde litterære virkemidler og forholde seg til reportasjen som sjanger.
 • Direkte spørsmål-svar sekvenser skal kun forekomme i liten grad og som et bevisst valg.
 • Du kan velge mellom nyhetsreportasje og featurereportasje.
 • Teksten skrives i Word, og de forskjellige tekstelementene skal markeres tydelig (TITTEL, INGRESS osv).

Pressefotografi:

 • Reportasjen skal inneholde 1 hovedbilde (ett høyde- og ett bredde-valg) og minimum 3 mindre bilder. I tillegg må du ta et bilde som kan være et alternativ til forsiden av magasinet (høydeformat).
 • Bildene skal vise miljø og handling.
 • Bildene skal fotograferes, etterbehandles og lagres etter yrkesfaglige standarder.
 • Bildene skal fotograferes på location.
 • Bildene tas i RAW-format.
 • Bilder behandles i relevant programvare (Photoshop og Bridge).
 • Bilder skal klargjøres for trykk (300 dpi).

Norsk:

 • Reportasjen skal skrives med vekt på presis og riktig rettskriving, tegnsetting og setningsoppbygging

Arbeidsfordeling

Eleven jobber individuelt.

Undervisning

Det legges opp til felles forelesning i starten av prosjektet, og det blir veiledning underveis i prosjektet (se ukeplan).
Norsktimene i uke 2 og 3 kan benyttes til skriving av reportasje

Veiledning

Faglærere gir veiledning underveis.

Innlevering

Prosjektet består av flere delinnleveringer og deadlines (Se ukeplan). Tidsfristene er absolutte.

Pensum, Læringsmål, Teori

1. Notater fra forelesninger.

2. Powerpointer, informasjon og eksempler som er lastet opp i fronter (journalistikk, reportasje og lignende)

3. Mediemøter 2: Del 5 - Journalistikk (s. 176-201)

Prøve

Sjekk ukeplanen.

Vurdering

Faglærer vil vurdere produkt (tekst og foto) og muntlig presentasjon i forhold til aktuelle kompetansemål i læreplanen. I tillegg vil lærerne vurdere om eleven har fulgt rammene som er lagt i prosjektbeskrivelsen.
Norsklærer vurderer rettskriving, tegnsetting og setningsoppbygging.
Etter avsluttet prosjektperiode vil vurderingene ende i 4 karakterer innen fagene MK, MP, MD og norsk rettskriving.

Vurderingskriterier

Medieproduksjon


5-6:
Reportasjen er godt planlagt og kildearbeidet er grundig. Dette kan vi se av den ferdige teksten: observasjoner, situasjoner og gode sitater.
Godt journalistisk arbeid: gode intervjuer=gode sitater og godt forarbeid =gode og kreative bildeløsninger.

3-4:
Rammene i oppgaven er fulgt: 5000-7000 tegn m/ mellomrom, 2 muntlige og en skriftlig kilde, tittel, ingress, brødtekst, mellomtitler, byline, faktaboks og bildetekster. Hovedbilde, 3 andre bilder og et forslag til forsidebilde.
Kildene i saken er relevante og belyser saken på en god måte.
Bildene er teknisk uten feil: fokus, lys, gode komposisjoner.
2:

Noen av rammene i oppgaven er fulgt. Eleven har skrevet en journalistisk tekst. Teksten inneholder minst en muntlig kilde.

Mediedesign

5-6:
Reportasjens dramaturgi er veldig god: Det er en spennende åpning, en fyldig dekning av saken og en avslutning med «snert». Sitatene underbygger sakens vinkling.
Godt, flytende språk.
God, fengende tittel.
Bilder som jobber på lag med og tilfører saken noe ekstra.
Bilder som skildrer miljø og handling.

3-4:
Reportasjen har en logisk oppbygging som er gjenkjennelig for reportasjesjangeren.
Informasjon fra skriftlige og muntlige kilder er godt bakt inn i teksten. (ikke bare spørsmål og svar)
Objektivt språk: «Han er kjent blant kameratene for å være en furten fyr», ikke «Han er en furten fyr»

2:
Teksten er en reportasje, altså har journalisten vært ute av huset og gjort observasjoner og intervju(er).
Bildene er pressefotografier, ikke studio- eller reklamefoto.


Mediekommunikasjon

5- 6
Godt forberedt, har tatt med de fleste punktene i malen. Gode refleksjoner rundt eget arbeid og god evne til vurdering av eget arbeid. Bruker i stor grad relevante faguttrykk.

3-4
Har forberedt presentasjon og har med flere punkter fra malen. Noe refleksjon og evne til å vurdere eget arbeid. Noe bruk av faguttrykk.

2
Holder presentasjon. Noe refleksjon rundt eget arbeid.

Norsk


5-6
Teksten har en tydelig og formålstjenlig struktur som oppfyller sjangeren reportasje.
Ortografi og tegnsetting er riktig etter gjeldende rettskrivings- og tegnsettingsregler.
Språket i teksten kommuniserer med leseren og setningsstrukturen er hensiktsmessig.
Det er gjennomgående i teksten at det blir skilt mellom sitat/tankestrek og egenprodusert tekst.

3-4
Teksten har noe formålstjenlig struktur som oppfyller sjangeren reportasje. Ortografi og tegnsetting bærer preg av å være noe riktig etter gjeldende rettskrivings-/tegnsettingsregler.
Språket i teksten kommuniserer til en viss grad og setningsstrukturen er noe hensiktsmessig.

2
Teksten har til en viss grad formålstjenlig struktur som oppfyller sjangeren reportasje. Teksten bærer preg av at eleven behersker enkelte regler for gjeldende rettskriving og tegnsetting.
Språket i teksten kommuniserer i til en viss grad og setningsstrukturen er forståelig.

Læreplanmål

Mediekommunikasjon (= Presentasjon)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke ulike kommunikasjonsmodeller for å analysere egne og andres medieprodukter
 • drøfte forhold som fremmer eller hemmer kommunikasjon
 • bruke yrkesfaglige arbeidsmetoder innen journalistikk, informasjon og reklame, tilpasset målgruppe og medium i egne produksjoner
 • bruke ulike former for fortellerteknikk og dramaturgi i egne tekst-, bilde- og lydproduksjoner og kombinasjoner av disse, og begrunne valgene


Mediedesign og medieuttrykk (= tekst og foto)
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke komposisjonsprinsipper innen tekst, bilde og lyd og drøfte hvordan de ulike elementene påvirker hverandre
 • bruke ulike dramaturgiske modeller i egne produksjoner og drøfte dramaturgien i egne og andres produkter
 • bruke lyssetting for å fremme komposisjon og design i bildeproduksjoner, og vurdere bruk av lys


Medieproduksjon
(= tekst og foto)
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge, gjennomføre og vurdere produksjoner i tekst, bilde, lyd og kombinasjoner av disse i ulike formater og til ulike medier
 • bruke grunnleggende fagterminologi og forklare ulike medietypers produksjonsforløp fra idé til ferdig produkt
 • velge og bruke utstyr og programvare tilpasset produkt og rammevilkår
 • lagre medieprodukter i ulike formater på lagringsmedier og gjøre rede for aktuelle distribusjonsformater i ulike medier
 • bruke blender, lukker, brennvidder og ISO-verdier på kameraer

Norsk (= skriftlig)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster av ulike eksempeltekster
 • tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv
 • bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte tekster
 • vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriteriergjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster på hovedmål og sidemål
 • skrive kreative tekster på hovedmål og sidemål med bruk av ulike språklige virkemidler
 • innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett
 

 

UKEPLANER

UKE 1

Dag

Undervisning /emner

Dette skal du jobbe med

Mandag

3+4. time: Klassens time og MK del 5 om journalistikk.

5-8. time: Presentasjon av reportasjeprosjekt.

- Jobbe med

- Lese reportasjer (frontermappe – reportasje – eksempler) - diskuter

Gjennomgang av prosjektbeskrivelse

Tirsdag

Teori og analyse
(powerpoint, oppgaver)

- Jobbe med analysen av «Honningbarna». Levere på Fronter.

Onsdag

PTF

 

Torsdag

Reportasjefoto

- Finne eksempler, analysere.

Fredag

Planlegge og gjøre «opptak» til reportasje

- Planlegg egen reportasje (finn sak, kilder etc). Avtal tid og sted for intervjuer.

- DEADLINE 12:10: Innlevering ferdig prosjektplan (individuell). Denne godkjennes av lærer.Resten av dagen: Intervjuer/bilder osv.

UKE 2

Dag

Undervisning /emner

Dette skal du jobbe med

Mandag

MK del 5 om journalistikk 3+4 time
5-8 time: Arbeid med reportasjen

- 5-8 time: Jobbe med reportasjen(intervjuer og foto)

Tirsdag

Lærer ser råmaterialet som er samlet inn

- Deadline veiledning/godkjenning av notater/bilder og intervjuer.

- Ferdigstilling av reportasje (tekst og foto) på skolen.

Onsdag

PTF

- PTF

Torsdag

Jobbe med reportasjene og presentasjonen

- Skrive ut reportasjen og jobbe med bilder. Jobbe med presentasjon.

Fredag

Levere og presentere

- Levere reportasje klokken 12:10 på Fronter. Evt. lese til MK-prøve hvis ledig tid.

- Resten av dagen: Presentasjoner av reportasjene.

Mandag

Prøve MK i del 5 3+4. time

-