Volumberegning av fundamenter

Beskrivelse: 

Innhold/læringsmål/sluttprodukt:

Beregning av volum med utgangspunkt i fundamenter (som også kan lages på verkstedet før/etter utregningene).

Elevene skal bruke algebra og geometri i produksjon på bygg- og anleggsteknikk.

Grunnleggende ferdigheter:

Å kunne skrive i matematikk inneber å beskrive og forklare ein tankegang og setje ord på oppdagingar og idear. Det inneber å bruke matematiske symbol og det formelle matematiske språket til å løyse problem og presentere løysingar.

Å kunne lese i matematikk inneber å forstå og bruke symbolspråk og uttrykksformer for å skape meining i tekstar frå daglegliv og yrkesliv så vel som matematikkfaglege tekstar.

Å kunne rekne som grunnleggjande ferdigheit inneber å bruke symbolspråk, matematiske omgrep, framgangsmåtar og varierte strategiar til problemløysing og utforsking som tek utgangspunkt både i praktiske, daglegdagse situasjonar og i matematiske problem.

- Elevene kan han jobbet med fundamenter i verkstedet på forhånd, eller så er dette en fin introduksjon til temaet.

- Før matematikken skal elevene ha jobbet med samme/tilsvarende arbeidstegning i programfaget tegning og bransjelære.

- Den programfaglige bakgrunnen gir elevene gode bakgrunnskunnskaper som gjør at de kan forstå og lese teksten i oppgaven godt.

- Det er muligheter for å gi elevene rom for å diskutere oppgaven (forklare for hverandre hvordan de tenker) og dermed bruke både matematiske og programfaglig terminologi.

- Etter at elevene har gjort oppgavene har vi en grundig gjennomgang med diskusjonsmuligheter i klasserommet.

Vurdering for læring

Her kan elevene med fordel samarbeide og jobbe i grupper.

Det er mulig å lage en konkurranse ut av denne oppgaven:

Hvilken gruppe regner mest korrekt? Da må man presiserer og oppgi hvilke kriterier som skal oppfylles;

-Hvordan skal man korrekt lage en skisse/arbeidstegning?

-Hvordan skal man vise hvordan man tenker/utregning på best måte?

-Hvem har husket å bruke enheter i alle beregninger hvor det er aktuelt.

Elevene skal diskutere seg i mellom og komme frem til løsninger.

Vinneren presenteres og gjennomgås i plenum.

Vurdering av læring

Skriftlig

Alternativt om man lager en tverrfaglig oppgave: skriftlig/praktisk eller eventuelt muntlig/praktisk prøve.

Papir, penn og kalkulator.

Eventuelt målestokk og tilgang til fundamenter.