Sirkler, sylindre og andre runde ting

Beskrivelse: 

En oppgave som gir innføring i sirkler og beregning volum av sylindre med i en aktiv/praktisk vinkling.

Læringsmål:

  • Elevene skal bruke algebra og geometri av sirkler for senere bruk i rørleggerfaget spesielt.

Grunnleggende ferdigheter:

  • Å kunne skrive i matematikk inneber å beskrive og forklare ein tankegang og setje ord på oppdagingar og idear. Det inneber å bruke matematiske symbol og det formelle matematiske språket til å løyse problem og presentere løysingar.
  • Å kunne lese i matematikk inneber å forstå og bruke symbolspråk og uttrykksformer for å skape meining i tekstar frå daglegliv og yrkesliv så vel som matematikkfaglege tekstar.
  • Å kunne rekne som grunnleggjande ferdigheit inneber å bruke symbolspråk, matematiske omgrep, framgangsmåtar og varierte strategiar til problemløysing og utforsking som tek utgangspunkt både i praktiske, daglegdagse situasjonar og i matematiske problem.

Metode:

  • Dette undervisningsopplegget bruker man 2-3 undervisningstimer på. Opplegget kan gjennomføres i matematikktimene med matematikklærer tilstede.

Vurdering for læring

-Elevene kan med fordel jobbe individuelt først og så gå i grupper for å diskutere seg frem til riktige svar. (Konkurranser er ofte en god motivasjon, så det er også en mulighet).

-Matematikklæreren gjennomgår svarene grundig tilslutt. Eventuelt kan man lage en fasit og elevene retter eget/andres arbeid.

Vurdering av læring

-Skriftlig prøve med tilsvarende oppgaver plukket ut fra elevenes hverdag eller programfag.

UTSTYR:

-ark

-A3 ark

-tape

-saks

-målebånd (til å måle omkrets)

-linjal