Muntlig presentasjon: Helse og oppvekst, norsk retorikk

Beskrivelse: 

Dere skal selv velge dere en livsstilssykdom. Denne skal dere presentere til et publikum (klassen og faglærer). Husk at ingen av oss i publikum kan noe om denne sykdommen fra før. Dere skal si noe om hvordan sykdommen utarter seg, hva konsekvensene av denne er, og forsøke å si noe om framtidsutsikter.

Presentasjonen skal være på minimum fem, maksimum ti minutter.

Dere blir bedømt etter hvordan dere klarer å framstå som troverdig (etos), har et fornuftig innhold og oppsett (logos), og hvordan dere får kontakt med publikum (patos). Se ellers vurderingsskjema.

Etos, logos og patos:

•Etos = troverdighet (Bruk troverdige kilder, vær kildekritisk)

•Logos = logisk oppbygging av tekst (Det må være lett å følge med)

•Patos = vekke interesse / følelser hos publikum

VURDERINGSSKJEMA MUNTLIG FRAMFØRING

BUDSKAPET:

Under middels (1-2)

Middels (3-4)

Over middels (5-6)

Disposisjon (innledning, hoveddel og avslutning)

Logos

Det faglige innholdet i presentasjonen

Logos

FRAMFØRINGEN:

Kan eleven stoffet utenat /leser direkte fra manus?

Etos

Snakker høyt og tydelig i et greit tempo? Kroppsspråk? Kontakt med publikum?

Patos

Uttrykksformer og digitalt verktøy i presentasjonen

Etos og logos.

Vurdering:

•Karakteren 2: Du må være høflig og presentasjonen må være lett å følge med på

•Karakteren 3-4: Du må være høflig, presentasjonen må være lett å følge med på, ha en logisk oppbygging, være passende for situasjonen og vekke interesse hos publikum

•Karakteren 5-6: Du må være høflig, presentasjonen må være lett å følge med på, ha en logisk oppbygging, være passende for situasjonen, ha god flyt, vekke interesse hos publikum, ha en interessant begynnelse, en midtdel og en tydelig slutt. I tillegg må talen ha patos (vekke følelser hos publikum)

Elevene trenger datamaskin.