Skriftlig rapport og muntlig framlegging etter utplassering 1RM

Beskrivelse: 

Opplegget går ut på å integrere norsk og programfag i et felles prosjekt før og etter utplassering. Konkret går det ut på å skrive en rapport og logg fra utplassering og å legge fram dette stoffet muntlig for lærere og medelever. Elevene valgte selv ut læreplanmål fra vg3-lærelpanen for ønsket yrke, feks kokkfag.

Læringsmål:

Å kunne skrive presist og saklig om tema/erfaringer innen eget fagområde etter utplassering basert på en mal.

Å kunne snakke om eget fagområde og uttrykke seg presist med fagspråk knyttet til studieretningen.

Å kunne bruke digitale verktøy i presentasjoner/framføringer.

Del1: Opplegget går ut på å skrive rapport fra en ukes utplassering i 1RM. Norsklærer går igjennom rapportmal og loggmal i forkant av utplassering. Denne er laget i samarbeid mellom norsklærer og faglærer (se vedlagt fil) hvor mål fra norskfaget og programfag er med. I etterkant vurderes rapporten av norsklærer og faglærer med utgangspunkt i måla. Det føres logg for hver dag i utplasseringen.

Del 2: Legg fram rapporten muntlig for lærere og medelever med mål fra norskfaget og programfag. Her bruker elevene PP og bilder fra utplassseringen.

All skrift i kursiv i rapport- og loggmal er hjelpetekst for eleven og skal slettes etterhvert.

Det positive er at elevene bruker erfaringer fra en konkrert læresituasjon som grunnlag for å nå læringsmåla også i norskfaget. En integrering av programfag og fellesfag på denne måten vil forhåpentligvis styrke motivasjonen hos elevene på yrkesfag.

Egen PC, prosjektor og rapportmal/loggmal