Fagspråk og fagbegrep fra eget programfag

Beskrivelse: 

Elevene arbeider med aktuelle fagbegrep fra eget programfag både i muntlig og skriftilg.

Elevene jobber i par. De skal lage en plakat i A3 med 10 fagbegrep i eget programfag. På plakaten skal de forklare hva begrepene de har valgt betyr, både leksikalsk, fagspesifikk og eventuellt allmenn betydning skal forklares. I tillegg skal den fagspesifikke forklaringen illustreres med eksempler og bilder/ modeller der det passer. Opplegget avsluttes med at elevene har en muntlig minipresentasjon av ett av begrepene de har jobbet med. De kan bruke et visuelt hjelpemiddel i framstillingen der det er naturlig, men ikke manus.

Læringsmål:

  • Å utvikle fagspråk i eget programfag
  • Å kunne bruke og forklare fagbegreper innen eget fagområde
  • Å forklare hva begreper betyr skriftlig
  • Å forklare hva begreper betyr muntlig

1. økt: Kort gjennomgang av temaet dagligspråk vs fagspråk med fokus på hensikten med et fagspråk. Elevene jobber i par og velger ut fagbegrep fra lista faglærer har kommet med.

Instruks til elevene:

1) Arbeid alene. Skriv ned hva du selv mener begrepene betyr med egne ord uten å slå opp ordene først.

2) Gå sammen i par. Slå opp ordene i bokmålsordboka og nynorskordboka på nettet og svar på følgende: Hvor kommer begrepene fra opprinnelig og hva har de egentlig betydd? Hva betyr orda i dag? Har ordet flere betydinger, må dere ta med det også.

3) Slå opp begrepene i læreboka og finn ut de fagspesifikke forklaringene.

4) Sammenlign de første forklaringene dere skrev med det dere har funnet ut om ordene. Diskuter med hverandre og skriv til slutt egne begrepsfoklaringer med både leksikalske, allmenne og fagspesifikke betydninger. Finn bilder og eksempler som støtter forklaringene.

Velg ut et begrep hver som dere skal framføre for resten av klassen.

2. økt:

Plakaten ferdigstilles og henges opp.

Inntil 10 minutter brukes til å forberede den muntlige minipresentasjonen.

Elevene fremfører og gir hverandre respons på framføringen. ( 1- 2 min framføring + 2-3 min til vurdering).

Underveisvurdering av plakatene både i forhold til hvor presist begrepene forklares og hvordan plakaten ser ut.

Elevene gir hverandre vurdering på den muntlige framføringen ved å komme med to positive kommentarer og to forslag til forbedringer.

Lærer kan gi vurdering av den muntlige framføringen med framovermelding og eventuelt karakter.

Tema elevene skal hente fagbegrep fra, velges i samarbeid med faglærer innen programfagene. Programfagslærer lager liste med aktuelle fagbegrep elevene har lært eller skal lære i nær framtid.

Lærebøker i programfag, PC og nettilgang. Bokmålsordboka og nynorskordboka på nett. A3 fargeprinter. Alternativt kan elevene bruke farget kartong, tusj, saks, lim osv til å lage plakaten manuelt. Dersom nett ikke er tilgjengelig, må man ha tilgang på ordbøker.