Lydprosjekt: radioteater på engelsk

Beskrivelse: 

Tverrfaglig gruppeprosjekt: mediedesign, medieproduksjon,mediekommunikasjon, engelsk muntlig og skriftlig for VG1, Medier og kommunikasjon.

Gruppa får utdelt et egnet eventyr som enten er et norsk kjent eventyr som er oversatt til engelsk eller et kjent engelsk eventyr. Hver enkelt elev på gruppa skriver om eventyret til et manus for radioteater med dialoger og egenproduserte lydeffekter etter Hollywood-modellen. Elevene står fritt til å være kreative og forme om teksten men essensen og budskapet skal være det sammen som i originalen. Elevene blir enige om målgruppe og publiseringskanal og hvilket manus som egner seg best til produksjonen. Gruppa produserer ett hørespill i sammen. Det er viktig at alle elevene på gruppa får tildelt roller i manuset for å få muntlig vurdering på prosjektet.

Gruppa skal presentere prosessen og produktet for lærer og resten av klassen.

Teknisk beskrivelse / Presisering av oppgaven:

 • Lengde: mellom 3 – 5 minutter

 • Gruppa kan bruke musikk men lydeffekter skal være egenprodusert.

 • Alle skal skrive et individuelt manus

 • Gruppa velger ett manus som produseres til hørespill.

 • Bruk relevant opptaksutstyr og programvare

Dette skal elevene levere:

 • Individuelle manus

 • Utvalgt manus

 • Produktet

 • Refleksjonsnotat på engelsk (valgfritt)

Grunnleggende ferdigheter:

 • Uttrykke seg skriftlig

 • Uttrykke seg muntlig

 • Bruke digitale verktøy

Læringsmål: å integrere mediefag i engelskfaget og og få elevene til å øve på munltig engelsk. Oppgaven går over to uker hvor man bruker både medietimer og engelsktimer.

Tidsskjema:

 • idèmyldring og manus
 • velge manus oog planlegge opptak
 • ferdigstilling av opptak i relevant programvare
 • planlegge presentasjon
 • presentasjon

Individuell karakter: (mediekommunikasjon og skriftlig /muntlig engelsk): manuset, presentasjonen og eventuelt refleksjonsnotatet.

Gruppekarakter: (mediedesign, medieproduksjon, engelsk muntlig): storyboard, ferdig produkt.

Vurderingskriterier

Nivå: 1-2

Hva?

Nivå: 3-4

Hvordan?

Nivå: 5-6

Hvorfor?

Engelsk muntlig: sammenheng, flyt, uttale, intonasjon

     

Engelsk skriftlig: skrive ulike tekster (manus) med struktur, sammenheng, tilpasset formål

     
       

MK: bruke Hollywoodmodellen i lydproduksjon og begrunne valgene

     

MD og MU: bruke komposisjonsprinsippene innen lyd og begrunne valgene

     

MP: arbeidsprosessen og teknisk standard.

     

Læreplan i engelsk

 • vurdere og bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å videreutvikle egne ferdigheter i engelsk

 • uttrykke seg på en nyansert og presis måte med god flyt og sammenheng, tilpasset formål og situasjon

 • bruke mønstre for uttale, intonasjon, ordbøying og varierte setningstyper i kommunikasjon

 • skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng, tilpasset formål og situasjon

 • produsere ulike typer tekster tilpasset digitale formkrav i forskjellige digitale medier

 • drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra ulike deler av verden

Læreplan i medier og kommunikasjon:

Mediekommunikasjon: bruke ulike former for fortellerteknikk og dramaturgi i egne tekst-, bilde- og lydproduksjoner og kombinasjoner av disse, og begrunne valgene.

Mediedesign og medieuttrykk: bruke komposisjonsprinsipper innen tekst, og lyd og drøfte hvordan de ulike elementene påvirker hverandre.

Medieproduksjon: planlegge, gjennomføre og vurdere produksjoner i tekst, bilde, lyd og kombinasjoner av disse i ulike formater og til ulike medier.

 • Lydteori: Holmboe Erichsen, Stein: « Mediedesign
 • Nettressurser
 • Manusskriving etter Hollywoodmodellen: Hellesylt, Gunnulv: «Mediekommunikasjon»
 • Engelsktimer og medietimer i to uker.