Mjølkeproduksjon og beregninger av volum

Beskrivelse: 

Elevene skal jobbe to og to. De skal måle opp mjølketanken i fjøset vha målebånd eller tommestokk, etterpå skal de regne ut volumet av tanken. På bakgrunn av årsutskriten fra Tine, skal de regne på hvor mye ei ku produserer i gjennomsnitt pr. dag, hvor mye mjølk fjøset leverer pr. tankhenting, hvor stor del av volumet i tanken som brukes i både liter og prosent, sammenligning av produksjonen i forhold til kvote og i forhold til landsgjennomsnitt.
De skal også ut i fra formelen for volum av en sylinder regne ut mål på en tank som er større og også benytte forholdstall for å regne ut det samme.

Gruppearbeidet skal munne ut i en rapport som skal godkjennes.

Oppgavene er inndelt i to kompetansenivå. Alle oppfordres til å gjøre minimum den letteste delen.

Se under punktet Beskrivelse

Mange elever på 1YP matte synes disse beregningene er vanskelige. De trenger mye veiledning, særlig mhp prosentregning, men også på elementære utregninger. De yrkesfaglige begrepene i oppgaven er valgt bevisst for å trene på disse, da de vil møte de samme på eksamen. Ikke alle elever knytter så mening til feks "laktasjonskurve" eller "årsavdrått", da blir jo ikke oppgaven lettere, slik hensikten er.

Mjølketank, målebånd/tommestokk, blyant, papir, kalkulator