FAGTEKST OM ET PORTRETT

Beskrivelse: 

UNDERVISNINGSOPPLEGG TILPASSET:

Tverrfaglig samarbeid norsk og design og håndverk VG1

ØVING PÅ NØKKELKOMPETANSE; DE GRUNNLEGGENDE FERDIGHETENE:

Presentasjonsskriving

PRESENTASJON:

Elevene har fått i oppgave å presentere et portrett programfagene i design- og håndverk. De skal reprodusere dette portrettet selv, og skal på denne måten bli kjent med teknikken og motivet til kunstneren de har valgt å jobbe med. I norsktimene skal de jobbe med å skrive en fagtekst der de skriver om arbeidsprosessen sin, og om kunstneren og portrettet de har valgt.

De skal levere inn to utkast av denne teksten. Teksten blir en del av egenvurderingen til elevene i kvalitet og dokumentasjonsfaget.

Dette kan også være en mulighet for å introdusere hvordan en skal forholde seg til kilder, jeg brukte et opplegg om kildebruk fra boka "TETT PÅ" (Gyldendal, 2014) i forkant av arbeidet med denne teksten.

FORSLAG TIL GJENNOMFØRING FOR NORSKDELEN AV OPPLEGGET:

Elevene har allerede valgt portrett og kunstner i programfagtimene (se oppgaven nedenfor).

I norsktimene kan vi da bruke de refleksjonene og tankene de har gjort seg om bildet/kunstneren til å bli tema for presentasjonsskriving i norsk.

Vi starter med en samtale om hva slags funksjon en slik tekst skal ha – og viser dem disse punktene på en PPT-gjennomgang (PPT i vedlegg):

• Oversiktlig – lett å ha orden på de forskjellige delene

• Lettlest

• Bruker fagbegreper der det er nødvendig

• Interessant

• Starter med å gi oversikt

• Ender med å gi oversikt

Så går vi igjennom hvordan innledning, hoveddel og avslutning kan skrives i en slik tekst, med eksempler.( samme PPT som vedlegg) – i tillegg får de dette som en del av oppgaven, se nedenfor:

Modellering med eksempler på hvordan en slik tekst kan skrives

Felles gjennomgang av funksjoner en fagtekst har

Elevene får tilbakemeldinger på et førsteutkast

Resulterer i en tekst som handler om arbeidet med å reprodusere et portrett av en kjent kunstner, og som gir informasjon om kunstneren og refleksjoner rundt selve kunstverket.

Innhold

Lavt nivå (1-2)

Middels nivå (3-4)

Høyt nivå (5-6)

Lite refleksjon over temaet ditt

Kombinerer egne og andres tanker om temaet ditt

Teksten din inneholder interessante tanker og ideer om temaet ditt, som allikevel er relevante

Gjengir kilder uten selvstendige/egne meninger eller tanker om emnet

Du bruker kilder for å få en fyldig fremstilling av portrettet/
kunstneren/epoken

Du bruker flere gode kilder for å få en fyldig fremstilling av portrettet/
kunstneren/epoken

Refererer ikke til kildene hverken i teksten eller liste på slutten av teksten

Refererer til kildene i tekst og i egen liste

Refererer til kildene i tekst og i egen liste på korrekt måte (Sitat, referat, -sidetall, forfatter, årstall)

Du har ikke funnet relevant informasjon om temaet

Du skriver om kjente tanker og ideer om temaet ditt

Du gjør stoffet i kildene til ditt eget, ved å flette det inn i teksten på en naturlig måte

Oppbygning

Uten avsnitt

Bruker avsnitt – ett avsnitt for hvert poeng

Bruker godt organiserte avsnitt

Det er forsøk på innledning og avslutning og punkter til hoveddel

Teksten har innledning, hoveddel og avslutning som fungerer godt

Innledning, hoveddel og avslutning som fungerer svært godt sammen

Språk

Et enkelt og lite variert ordforråd

Variert ordforråd tilpassa sjanger

Stilsikker og variert i ordforråd/ordvalg

Språk og stil er i mindre grad tilpasset sjanger

Bruker grunnleggende fagbegreper

Gjennomført bruk av fagbegrep og fremmedord

 

Teksten viser i stor grad sammenheng og gode overganger mellom avsnitt. Du bruker testbindingsord som skaper sammenheng

Du skaper en rød tråd av mening som går igjennom teksten. Teksten viser i stor grad sammenheng og gode overganger mellom avsnitt

Vurderingsskjema til bruk for vurdering i norskfaget.

Vanlig klasserom, PC.