Tverrfaglig samarbeid om lyrikk og animasjon

Beskrivelse: 

Dette arbeidet er et samarbeid mellom norsk og programfagene i medier og kommunikasjon. Elevene har i forkant av prosjektet jobbet noe med lyrikk. De skal selv skrive et dikt som skal være utgangspunkt for manus til en animasjonsfilm i programfagene. De skal i løpet av perioden gjennomføre en fagsamtale med norsklærer om temaene lyrikk og filmteori, som blir vurdert. I etterkant av prosjektet skriver elevene et tverrfaglig refleksjonsnotat. Elevene skal jobbe med skriveferdigheter etter modelltekst (refleksjonsnotat) og kreative tekster (lyrikk), de skal også ha et fokus på muntlige ferdigheter (retorikk) i fagsamtalen. De får også jobbet med sammensatt tekst (animasjonsfilm).

Prosjektet gir muligheter for stor variasjon og arbeid med kreativ tekstskriving, modelltekster med yrkesretta profil, samt muntlige ferdigheter. Elevene skrev diktet selv, etter at lyrikk var gjennomgått i norsktimene. Elevene hadde da fått øve seg på ulike måter å skrive dikt på, feks rim og rytme, synsvinkel, etc. Elevene fikk skrive seg på ei liste med datoer for fagsamtaler med meg. I fagsamtalen gjorde de rede for hvordan de tolket eget dikt, samt hva slags tanker de hadde om adaptasjonen i egen animasjonsfilm. For å få høy måloppnåelse i fagsamtalen, måtte de lære seg viktige fagbegreper innenfor filmteori og lyrikk, samt kunne reflektere over diktets ulike tolkningsmuligheter. De leverte til slutt et refleksjonsnotat med egne erfaringer og vurdering av eget produkt, etter mal som de fikk utdelt.

Prosjektet ga mange muligheter for vurdering både i skriftlige og muntlige ferdigheter. Diktet de skulle skrive, ble ikke vurdert med karakter. Både fagsamtalen og refleksjonsnotatet ble vurdert, se vedlagte vurderingskriterier.

Elevene trenger fagstoff om lyrikk og filmteori. De jobbet tidvis med programvare til animasjon, både i norsktimer og i programfagstimer.