Holdningskampanje, reklame, informasjonsbrosjyre eller plakat om bærekraftig utvikling

Beskrivelse: 

Innhold: Klassen ser samlet filmen "You will not believe your eyes" før refleksjon og diskusjon i grupper/plenum. Etter dette ser de filmen "Sir David Attenborough Plastic Ocean" før ny refleksjon og diskusjon i grupper/plenum. Videre viser lærer "Nedbrytingstid for ulike typer avfall" før ny refleksjon og diskusjon i grupper/plenum. Dette er ment å skulle aktivere elevenes forkunnskaper før oppgave gis.

Til refleksjon: Hvor mye i pant pr flaske brus ville gjøre at elever orker å pante flasken?

Lærer gir så oppgave til elevene. Bruk digitalt verktøy til å lage en holdningskampanje, reklame eller informasjonsbrosjyre eller plakat innenfor det gitte temaet.

Læringsmål: 

Naturfag    

  • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
  • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster

Kommunikasjon og service

  • lage og framføre presentasjoner ved bruk av digitale verktøy
  • bruke relevante digitale verktøy til kommunikasjon og utarbeidelse av tekster   

Grunnleggende ferdigheter: Kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig og bruke digitale verktøy

Metode: Lage produkt i digitale verktøy (PP, Publisher, MovieMaker)

Sluttprodukt: Valgfritt - Brosjyre, digital historie, plakat...

Elevene arbeider med ulike digitale verktøy for å vise tilegnet kompetanse i fagene.

Kompetansemål skaper grunnlag for vurdering i de ulike fagene.
Naturfag - innhold

KOM - bruk av digitale verktøy og presentasjon

PC, Internett, SmartBoard eller Prosjektor, http://www.miljostatus.no/

http://www.miljostatus.no/PageFiles/15129/nedbryting_soppel_riktigkilde.png

Inspirasjon til eleven: http://youtu.be/WCfyYtQCm4o