The Amazing Race

Beskrivelse: 

Dette opplegget kan brukes både på Vg1 og Vg2 Service og samferdsel, i samarbeid med engelsk. Opplegget kan også tilpasses norskfaget. 

 Elevene må jobbe etter læreplanmål i både engelsk og programfagene sine, og de skal jobbe casebasert. 

Ressurser

Fil Download case.docx (11.9 KB)

1. Klassen deles inn i grupper/lag. Hver gruppe har en leder. Gruppene får utdelt hvert sitt case, som kan tilpasses lokale forhold. Her kan man velge om alle gruppene skal bruke samme case, eller om de skal få ulike. Valget får konsekvenser for poenggivingen til slutt. De skal løse oppgaven, og resultet kan bli en powerpointpresentasjon/skriftlig framstilling/muntlig foredrag.

De bruker 90 minutter på første økt. Lærer samler inn foreløpig arbeid etter timen.

2. Lærer lager hindringer (streik, fartsbot, kollisjon, sykdom etc) basert på arbeidet som er gjort så langt, tilpasset det enkelt case. Dette deles ut til elevene påfølgende time, og elevene må justere planene ut fra dette. Så ferdigstilles arbeidet. De bruker 90 minutter på denne økten også.

3. Presentasjon av arbeid i klassen. Elevene gir poeng til de andre gruppene ut fra 

a. Tidsbruk på reiseruta

b. Økonomi

c. Miljøhensyn

Lærerne vurderer hvem som løser oppgaven best, men elevene skal også gi poeng ut fra en skala fra 1-3 (3 er best) til de ulike gruppene.

 

Elevene skal lage en reiserute basert på caset, og viktige faktorer er tid, økonomi og miljøvennlighet. De skal vurderes med karakter etter lokale vurderingskriterier i fagene. I tillegg får de poeng etter hvor godt de har løst caset ut fra de tre faktorene. De som har løst caset best, er vinneren. Lærerne er dommere, og dømmer utfra poengivingen fra de andre elevene.

I denne oppgaven må elevene være kreative og ha et godt samarbeid. De må vise at de er løsningsorienterte, og ha oversikt over emner innenfor logistikk, transport, reiseliv, service etc. Alt arbeid skal gjøres på engelsk, og det beste er hvis gruppene også kommuniserer på engelsk mens de jobber. Oppgaven krever også evne til å navigere på engelskspråklige sider på Internett.

Klasserom, grupperom, PC/MAC/Nettbrett, prosjektor