Tverrfaglig FYR-oppgave: Litteratur med fokus på Alf Prøysens diktning for barn

Beskrivelse: 

GRUPPEOPPGAVE

Tema: Litteratur - med fokus på Alf Prøysens diktning for barn

I ukene 46, 47 og 48 skal alle elevene i 2BU arbeide med en FYR – oppgave. Dere skal jobbe med kompetansemål fra alle programfag og fellesfag med unntak av samfunnsfag. Det vil bli undervisningsøkter i fagene, se oversikt på timeplan under. Forøvrig oppløses timeplanen disse ukene.

Felles oppstart av temaet blir onsdag 5. november i auditoriet. Vi avslutter onsdag 26. november med besøk av en barnehage. Torsdag 27. november reiser vi på tur til Prøysen- museet på Ringsaker!

Oppgaven skal arbeides med i grupper på 4 - 5 elever. Gruppesammensetningen blir bestemt av lærer.

Forslag til fremdriftsplan: Se vedlagt dokument. Se også vedlagt dokument for instruksjon til individuell oppgave.

1. Oppgave: Avis om Alf Prøysen

Dere skal lage en avis med tema Alf Prøysen.

Dere kan finne informasjon og bilder om hans liv og virke på Internett og i bøker. Avisen skal ha forside, innholdsfortegnelse, sidetall og kildeliste. Vær kreativ i utformingen.

Avisen skal inneholde:

Alf Prøysens bakgrunn:

 • Fødselsdato og år
 • Fødested
 • Oppvekst og barndom

 Voksenlivet:

 • Bosteder gjennom livet
 • Arbeid – hva jobbet han med de ulike stedene han bodde
 • Privatliv
 • Økonomi
 • Stolthet av egen bakgrunn. Hvordan påvirket dette hans personlighet?

 Alf Prøysens produksjon:

 • Beregnet for barn
 • Beregnet for voksne
 • Bøker
 • Film, TV/radio
 • Viser og tekster

 

2. Framføring/dramatisering for barnehagebarna 

Dere skal planlegge en dramatisering som gruppen skal dramatisere/framføre for barnehagebarna når de kommer onsdag 26.11.

Varighet: 10-15 minutter

Bruk planleggingsskjemaet når dere planlegger. Leveres på Its learning innen skoledagens slutt tirsdag 25.11.

Oppgave:

 1. Velg en sang, tekst eller barnebok fra listen under. Planlegg dramatiseringen på planleggingsskjemaet. Husk at alle på gruppen skal delta aktivt under dramatiseringen. Dere skal planlegge hvordan dere kan aktiviserer barna underveis i dramatiseringen.
 2. Rekvisitter/enkle kulisser: må lages og finnes fram.

Forslag til tekster til dramatisering: Se vedlegg

 

3. English assignment

Work in groups and find an Alf Prøysen story in English. Read the story, discuss it in groups and present it in class.

 1. What is it about?
 2. Does it have a message? What can children learn from this story?
 3. Which age group is it suitable for and why?
 4. Which elements should be present in children’s literature?
 5. Why do you believe his work has become famous internationally?

Presentations in week 48.

 

4. Norskoppgave: Å dramatisere en episk tekst (gruppeoppgave)

Tekster: novellen «Marken» og diverse «lørdagsstubber» (fra Arbeiderbladet)

 • Gå gjennom teksten og fordel rollene
 • Finn ut hva hver enkelt skal si, og hvordan dere skal bevege dere. Skriv ned replikkene (og bevegelsene) på egne ark
 • Øv til dere kan replikkene og handlingen

NB! Tekstene er skrevet på dialekt. Det betyr at dere bør endre replikkene til eget talemål.

Framføring: uke 48

(Etter framføringen skal dere analysere tekstene dere har dramatisert.)

 

Vurderingskriterier

Gruppekarakter med rom for individuell karakter.

 

LAV

MIDDELS

HØY

Avis:

Formelle krav

Kreativitet

Innhold

Noen formelle krav innfridd.

Viser noe kreativitet i utformingen.

Innholdet er fullstendig og listes opp i forhold til oppgaveteksten.

De fleste formelle krav innfridd.

Viser kreativitet i utformingen.

Innholdet er fullstendig og noe utfyllende i forhold til oppgaveteksten.

Alle formelle krav innfridd.

Viser stor grad av kreativitet i utformingen.

Innholdet er fullstendig og utfyllende i forhold til oppgaveteksten.

 

Planleggingsskjema:

 

 

Fyller inn deler av planleggingsskjema. Begrunner noe under «Hvorfor»

Forteller kort om gjennomføringen.

Nevner gruppevurdering

 

Fyller inn alle deler av planleggingsskjema. Begrunner under «Hvorfor».

Forklarer gjennomføringen.

Gir en konkret gruppevurdering

 

Ryddig og oversiktlig. Fyller inn alle deler av planleggingsskjemaet. Begrunner detaljert under «Hvorfor».

Beskriver utdypende om gjennomføringen.

Gir en reflektert gruppevurdering

Kjøkkenleksjon:

Arbeider med veiledning. Viser samarbeidsevner.

 

Arbeider med noe veiledning. Viser gode samarbeidsevner.

Arbeider selvstendig. Viser meget gode samarbeidsevner

Dramatisering

Viser litt kreativitet i opplegg og utforming. Trekker barna noe med i dramatiseringen.

Viser kreativitet i opplegg og utforming.

Aktiviserer barna og trekker de med i dramatiseringen

Viser høy kreativitet i opplegg og utforming.

Aktiviserer barna og trekker de tydelig med i dramatiseringen.