Stasjonsopplæring for repetisjon TIP

Beskrivelse: 

Dette opplegget er ment som en repetisjon på temaer som er gjennomgått tidligere. Stasjonene er måling med skyvelær, toleranser og pasninger, festemetoder, gjenger, tiltrekking med moment. Fellestema for alle stasjoner er å bli bedre kjent med verkstedhåndboka og se sammenheng mellom teori og praksis.

Det er beskrevet hvilket utstyr som skal være på hver stasjon. Det ligger også spørsmålsark på stasjonene som skal besvares og leveres inn.

Det ligger inne noen spørsmål som ikke har sammenheng med faget, dette for at elevene skal undre seg over spørsmålene.

Elevene deles i 5 grupper, og de skal bevege seg mellom stasjoner som er lagt ut på forhånd. På stasjonene ligger det sørsmål som elevene skal besvare skriftlig. Elevene skal ha en tidsbegrensning på stasjonene. Lærer som fungerer som veileder og instruktør.

Elevenes samarbeid og effektivitet blir vurdert underveis, og besvarelsen blir vurdert. Man vil også kunne se på senere prøver og i praktisk arbeid i verksted om undervisningen har virket.

Rammen er et verksted eller et klasserom hvor det er plass til at elevene deles i 5 grupper og løser stasjonsoppgavene. Utstyr som trengs er listet opp i vedlagt dokument.