Rundballer

Beskrivelse: 

 

Foto: Jens Arne Meistad

 

Hensikten med oppgaven er at elevene skal kjenne igjen geometriske former, gjøre gode målinger og deretter bruke tilhørende formler i beregninger.

I tillegg til kompetansemål i matematikk (se under kompetansemål) dekker vi også den grunnleggende ferdigheten å kunne regne i naturbruk:

«Å kunne regne i naturbruk innebærer å bruke tall og beregninger for å finne volum, areal, lengde, vekt, hastighet, tid og distanse. Regneferdigheter innebærer også å foreta enkle målinger av fysiske og kjemiske parametre og å sette opp og tolke tabeller, diagram og enkel statistikk»

Hvis du skal beregne volumet av en rundball: Hvilken geometrisk form vil du si passer best? Drøft dette med de andre elevene i gruppa.

Når dere er enige om form: Ta de konkrete mål som trengs for å beregne volumet av en rundball. Angi målene i dm. Sammenlign med de andre gruppene.

Lag ei lita arbeidstegning og sett på de målene som trengs.

Prøv å angi volumet i dm3.

1 dm3 rundball veier ca. 0,75 kg. Gjør et overslag over hvor mye en rundball kan veie.

Hvis klassen er delt i grupper, kan hver gruppe levere en kort rapport over de vurderinger, målinger og resultater de har kommet fram til. Oppsummeringen kan godt gjøres muntlig i ettertid. Da er det enklere å følge opp med utdypingsspørsmål.

I tillegg til tegne- og skrivesaker trenger elevene kalkulator og et måleband på 3- 5 meter. De må også ha tilgang til rundballer i nærheten.