Forslag til oppgave Transport og Logistikk

Beskrivelse: 

FYR – oppgaveforslag VG2 Transport og Logistikk

Elevene lager en Powerpoint-presentasjon som gir en oversikt over prosedyrer ved transport av gods over landegrenser. De skal presentere resultatet for de andre elevene i klassen. Presentasjonen skal inneholde hvilken innflytelse EU har over det norske eksport- og importregelverket, selv om Norge ikke er medlem av EU. Oppgaven skal ha en oppsummering av regelverket ved grensepassering på engelsk.

Oppgaven løses som et gruppearbeid. Gruppemedlemmene skal ha ansvar for hver sin del av presentasjonen når denne legges frem for de andre i klassen. Aktuelle læringsmål er fra programfaget transport og logistikk, samt fellesfagene norsk, samfunnsfag og engelsk. Fellesfagmålene vil omfatte både muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk og engelsk. Arbeidsprosessen vil gi elevene mulighet til å kunne utvikle et bredt faglig ordforråd i både norsk og engelsk knyttet til eget utdanningsprogram. Presentasjonen skal lages i Microsoft Powerpoint for også å omfatte digitale ferdigheter.

Hensikt:

Ved import og eksport vil både logistikkoperatører og yrkessjåfører møte dokumenter og personell som ikke bruker norsk språk. Skal det være mulig å kommunisere med tollvesen og speditører må eleven ha kunnskap og fagterminolog knyttet regelverk knyttet til grensepasserende transport.

Gjennomføring:

Gruppearbeidet går over en uke og tas opp av de enkelte lærerne i de ulike fellesfag og programfag gjennom uken.

Andre aktuelle kompetansemål:

Samfunnsfag

  • Gjøre greie for EUs mål og styringsorgan og diskutere Norges forhold til EU

PC, tilgang til internett, lærebøkene i programfag, engelsk og samfunnsfag