Instruksjonsfilm Service og samferdsel vg1 norsk

Beskrivelse: 

Instruksjonsprosjekt med film som resultat for norsk vg1 Service og samferdsel. gjennomført høsten 2014. Knyttet til temaet Den gode fagarbeider, med fokus på holdninger, væremåte, kommunikasjon og språkbruk i arbeidslivet. Vurdering - måloppnåelse. Egenvurdering + hverandrerespons. 

Instruksjonsprosjekt 1SSA

Hvorfor: Tilpasse språk og uttrykksformer til situasjonen og trene på presis og tydelig muntlig formidling

Arbeidsform: arbeider i par/smågrupper

Tidsbruk: 2 timer til forarbeid, 1 time til framvisning (a 60 min)

Vurderingsform: måloppnåelse (over, middels, under) – se for øvrig evalueringsskjema i oppgaven

Læreplanmål:

 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv
 • kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke ulike digitale verktøy i presentasjoner
 • tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster av ulike eksempeltekster

 

Oppgave: Lage en film på max fem minutter

Dere skal lage en instruksjonsfilm om service.

Hva er viktig for å gi god service og hvordan kan man yte god service? Hvorfor er det viktig med god service?

Alle skal være med i filmen. Her er det viktig å ha fokus på hva, hvordan og ikke minst hvorfor!

 

Sånn gjør dere:

 1. Bestem dere for hvilken setting eller situasjon/yrke dere vil ta for dere. Eksempler er: Butikkansatt, resepsjonist på ulike steder, lageransatt osv.
 2. Bruk skjemaet på neste side til å skrive et godt manus.
 3. Lag filmen – film med mobilen – husk å filme riktig vei!
 4. Rediger evt. filmen på pc
 5. Gjør egenvurderinga

Viktige stikkord:

 • Den gode fagarbeideren
 • Språkbruk – tydelighet og forståelig – fagspråk

 

Skjema som skal brukes for organisering av film

Organisering

Nøkkelord/nøkkelsetninger

(viktige ord/setninger)

Begrunnelse

Innledning

I dag skal du få lære…..

Dette er nyttig fordi….

 

HMS

Hvorfor

 

 

 

Hoveddel

Det første vi gjør når….

Hvorfor må dette gjøres slik? Er det også alternativer?

 

Når….er ordnet/på plass gjør du…..

 

Videre gjør du slik…

Hvorfor må dette gjøres slik? Er det også alternativ?

 

Hvorfor er dette viktig?

 

 

 

 

Evt annet…..

 

 

 

 

Avslutning

Jeg har nå vist deg….

Husk…

 

Håper det kan komme til nytte….

 

 

Egenvurdering før filmen blir levert

 

Over middels

(5-6)

Middels

(3-4)

Under middels

(1-2)

Faglig oversikt, bruk av faguttrykk

Du har full oversikt over emnet og gjennomført bruk av faguttrykk

Du har brukbar faglig oversikt og bruker faguttrykk i noen grad 

Du mangler oversikt over emnet, bruker i liten grad faguttrykk og tilfeldighetene rår

Bruk av tabell for å strukturere instruksjonen

Du bruker tabellen gjennomført som støtte for din instruksjon

Du bruker bare delvis tabellen som støtte

Du bruker i liten grad tabellen som støtte for din instruksjon

Den faglige instruksjonen. I hvilken grad tror du mottaker har lært det hun skulle?

Du har en klar plan, viktige poenger blir framhevet og det er enkelt og lærerikt å se filmen

Du har en slags plan for instruksjonen, men alt synes like viktig og da blir det ikke så enkelt å følge deg

Du mangler plan for instruksjonen, og da er det vanskelig for mottaker å lære noe særlig

Muntlige ferdigheter

Du snakker tydelig og avslappet, formidler utmerket, har øyenkontakt og kontroll på stoffet

Du snakker og formidler greit, har noe øyekontakt, men sliter litt når du forlater «manus» (ikke husker hva du skal si)

Du snakker lavt og mumler, og greier ikke å formidle noe av betydning

 

Vurdering av egen film når den vises i klassen:

 • Hva var bra? 2 punkter
 • Hva kunne vært forbedret? 2 punkter

Vurdering av andres filmer når de vises i klassen:

 • Hva var bra? 2 punkter
 • Hva kunne vært gjort annerledes? 2 punkter

1.time - oppstart, intro, Youtubesnutter som inspirasjon, komme igang. Bør lage ferdig manus denne timen.

2.time - filme og redigere. Gjennmføre egenvurdering.

3.time - Vise fram filmer og hverandrevurdering + lærerresponsen. 

Pc, mobil. Erfaringen er at elevene selv har god peiling på det tekniske rundt å lage/redigere film.