Trigonometri med elektriske størrelser

Beskrivelse: 

Oppgave der elevene skal jobbe med rettvinklet trekant, der det brukes elektriske størrelser og benevninger på trekanten.

 

Kompetansemål matematikk:

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • gjere greie for definisjonane av sinus, cosinus og tangens og bruke trigonometri til å berekne lengder, vinklar og areal i vilkårlege trekantar

 

Opplæringsmål: Elevene skal kunne bruke pytagoras, cosinus og sinus for å finne lengder og vinkeler på rettvinklet trekanter.