Fra internasjonal kultur til moderne uttrykk Del 1

Beskrivelse: 

Fag: Kvalitet og dokumentasjon (KD) og norsk muntlig

Felles læringsmål:

Eleven skal kunne:

 • Velge og avgrense en oppgave
 • Beskrive og belyse valgt tema
 • Lage en digital presentasjon

Rammer:

 • Tid: 10 skoletimer (både KD og norsk)
 • Individuelt arbeid
 • Powerpoint, prezi ol. og muntlig presentasjon

Oppgavetekst:

 1. Velg en kultur og et håndverk
 2. Ta utgangspunkt i din valgte kultur og gjøre rede for den i en powerpoint:
 • Kart som viser hvor din kultur er hentet fra.
 • Presenter din valgte kultur og håndverket fra denne kulturen.
 • Få med karakteristiske form- og fargeuttrykk, teknikker og materialer
 • Fortell gjerne om symbolikk
 • Husk kildehenvisning!
 1. Presenter kulturen og håndverket for resten av klassen.

VURDERINGSKRITERIER Kvalitet og dokumentasjon

 

Kar.2

Kar.3-4

Kar.5-6

Beskrive kultur- og håndverkshistorie, tradisjoner, organisering og særpreg i en valgt kultur.

 

 

 

 

Du har laget en powerpoint om en valgt kultur og presenterer denne for klassen.

Du har innhentet informasjon fra flere kilder. Du har avgrenset ditt område og du har satt deg inn i form- og fargeuttrykket innenfor valgte håndverk.

Powerpointen har en fin helhet.

Du viser at du har stor innsikt i din valgte kultur. Du kjenner til historikken og symbolbruk innenfor valgt håndverk.

Layouten/oppsettet på powerpointen passer til valgte kultur.

Kjennetegn på måloppnåelse

norsk muntlig:

2

Besvarelsen

3-4

Besvarelsen

5-6

Besvarelsen

Språk-læring;

Skriftlig kommunikasjon;

Kultur, samfunn og litteratur

inneholder stort sett relevante oppgavesvar som viser en viss forståelse for oppgavens tema, krav til omfang og kilder som er brukt

gjør rede for emner med noe overfladisk drøfting og noe selvstendighet, innholdet er delvis underbygget av relevante eksempler

viser at eleven i noen grad bruker relevant innhold fra ulike kilder

inneholder relevante oppgavesvar som viser forståelse for oppgavens tema, krav til omfang og kilder som er brukt

gjør rede for og til en viss grad utdyper og drøfter emner på en selvstendig måte, innholdet er under-bygget med relevante eksempler

viser at eleven bruker og i noen grad integrerer relevant innhold fra ulike kilder og oppgir disse

inneholder relevante og presise oppgavesvar som viser god forståelse for oppgavens tema, krav til omfang og kilder som er brukt

gjør rede for, utdyper og drøfter emner på en selvstendig og grundig måte, innholdet er godt underbygget med velvalgte eksempler

viser at eleven bruker og integrerer relevant innhold fra ulike kilder på en selvstendig, kritisk og etterprøvbar måte

Tekst-struktur

inneholder muntlige tekster og bilder med en viss tilpasning til teksttype, formål og situasjon

har muntlige tekster med en viss logisk struktur og noe flyt

 

inneholder muntlige tekster som stort sett er tilpasset teksttype formål og situasjon

har muntlige tekster med stort sett logisk struktur og flyt

 

Inneholder muntlige tekster som er tilpasset teksttype, formål og situasjon

har muntlige tekster med klar og logisk struktur og god flyt

 

Språk

viser et enkelt ordforråd

viser noe bruk av relevante faglige ord og uttrykk knyttet til eget utdanningsprogram

 

viser et generelt ordforråd

viser bruk av relevante faglige ord og uttrykk knyttet til eget utdanningsprogram

har muntlige tekster med noe varierte og stort sett korrekte og hensiktsmessige sentrale idiomatiske uttrykk

viser et bredt generelt ordforråd

viser god bruk av relevante faglige ord og uttrykk knyttet til eget utdanningsprogram

har tekster med korrekte, varierte og hensiktsmessige idiomatiske uttrykk

Powerpoint, prezi eller andre digitale presentasjonsverktøy