Familien i litteraturen

Beskrivelse: 

Klassen skal utforske familien i moderne tid. Ved å lese om familien i litteraturen skal elevene få økt bevissthet om familien, om følelsesrommene, samarbeidet, underteksten i de nære relasjonene. 

Foto: Jim Boud, flickr / Lisens: CC by-sa

Vi bruker en prosessuell tilnærming som kalles «Storyline-metoden» i den hensikt å videreutvikle elevaktiviserende læringsstrategier. Elevene lager egne problemstillinger/hypoteser om familien, som de tester gjennom analyse av den moderne familien i litteraturen.

Elevene skal lære å analysere litteratur og bruke egne erfaringer som faktagrunnlag. De skal oppøve evnen til refleksjon gjennom vurderende samtaler i gruppe, og utdype problemstillinger gjennom skriving. Eleven skal lære å samarbeide målrettet i gruppe og formidle fagstoff i presentasjoner. 

Se vedlagt fil.