Installasjon av 12 V solcellepanel på hytte

Beskrivelse: 

I denne oppgaven vil elevene lære om funksjon og virkemåte til solceller og bruke kunnskapen til å planlegge en elektrisk 12 V installasjon.

Naturfaget vil ha fokus på solcellen og dens virkemåte, mens elektrofaget vil se på en typisk "hytteinstallasjon" med solcellepanel med batteripakke.

Tegninger til installasjonen kan lærer finne på elressurssidene til elforlaget.( www.elressurs.no )

 

Oppgavetekst:

Du har fått i oppgave å utføre installasjon i en hytte. Installasjonen skal forsynes av et solcellepanel med 12V akkumulatoranlegg. Planlegg installasjonen og vurder ledertverrsnitt mtp krav i NEK 400.

-Kunden har spørsmål om hvordan solcellepanelet fungerer. Gi en forklaring på dette.

-En kunde på nabohytta kommer bort og lurer på om du kan ta med hans gamle solcellepanel og kaste dette. Hvordan skal du håndtere slikt avfall?

Virkemåten til solceller bør gjennomgås i forkant/oppstart, ca tidsbruk 2 timer.

Målinger på solcellene bør foregå på verksted. Naturfaglærer kan ta denne økten i sammarbeid med programfaglærer om dette passer. 2 timer på dette ca.

Elenergitimene bør disponeres til tegning, planlegging, se på krav mtp SELV / PELV / FELV.

Strøm, spenning effekt ved endret spenning. 12V kontra 230 V. Forsaøk kan gjennomføres her med 12 V trafo og hallogenspotter eksemplvis. (måle strøm før og etter trafoen)

Se på forskjellene med AC og DC.

Akkumuatoranlegg kan taes med inn i dette.

Drøft i hvilken grad bruk av solceller er bærekraftig med tanke på produksjon og holdbarhet. Se også dette i sammenheng med energilagring, produksjon og holdbarhet på batterier.

Prosjektet går over to uker, fordelt på 4 timer naturfag og 10 timer elenergisystemer.

Solcellepanel til forsøk

Måleinstrumenter

NEK 400