Hold i torsken

Beskrivelse: 

Elevene skal vurdere forskjellige transportalternativer for frakt av et produkt fra A til B, i et opplegg om bærekraftig utvikling og transport. Vi har laget et konkret eksempel med Lofoten fiskekaker som skal fraktes fra produksjonsstedet/fabrikken på Leknes til Grimstad hvor fiskekakene skal selges i butikk. Eksempelet kan justeres til lokale forhold og/eller relevante produkter.

Elevene skal velge det mest hensiktsmessige transportalternativet for å frakte ferdige fiskekaker fra Lofoten til Grimstad utifra kriteriene bærekraftig, trygg, rasjonell og miljøvennlig transport, som også tilfredsstiller etiske normer for handel og tjenesteyting, og begrunne valget sitt. Elevene jobber i grupper på 3-4, og presenterer sitt beste transportalternativ med begrunnelse som muntlig framføring med støtte i valgfri digitalt presentasjonsverktøy (Prezi, PowerPoint, bildefortelling el.lign.). Gruppa får en felles vurdering for presentasjonen sin som brukes både i naturfag, kommunikasjon og service og planleggingsfaget.

Oppgaven øver muntlige og digitale ferdigheter, kommunikasjon og samarbeid, samt kildekritikk.

Som introduksjon til tema og oppgaven, foreslår vi å vise reklamefilmen "Hold i torsken" (se lenke) for at elevene skal få tankene i sving rundt fiskekakene.

For at elevene skal bli i stand til å løse oppgaven er det viktig å øve begrepsforståelse for kriteriene transporten skal velges utifra: bærekraftig utvikling, trygg, rasjonell, miljøvennlig og etisk. Dette kan øves ved å gjennomføre opplegget "Bærekraftige epler" som ligger på naturfag.no (se lenke). I øvelsen er det viktig å diskutere hva begrepene betyr, og hvordan vi verdisetter og prioriterer kriteriene.

Intro/få tankene i gang: se reklamefilmen "Hold i torsken" 

Før-øvelse/begrepsforståelse: gjennomfør aktiviteten "Bærekraftige epler" (eller sjokolade)

Hovedaktivitet/elevoppdrag: Elevene vurderer forskjellige transportalternativer for produktet som skal fraktes fra Lofoten til Grimstad. Gruppene lager en digital og muntlig presentasjon av sitt foretrukne transportalternativ, hvor de begrunner valget sitt utifra de gitte faglige kriteriene. 

 

Elevene kan være med og utarbeide enkle og få vurderingskriterier for oppgaven, og kjennetegn for lav, middels og høy måloppnåelse.

Gruppene kan vurdere hverandre utifra de avtalte vurderingskriteriene.

Gruppenes arbeid vurderes av lærer i naturfag og programfag i fellesskap. Hvis man i tillegg ønsker å gi hver elev en individuell vurdering, så kan man gjennomføre en fagsamtale om presentasjonen i etterkant av framføringa.

Internett

PC

Epler (eller sjokolade - hvis man justerer opplegget tilsvarende)