Etiske dilemmaer

Beskrivelse: 

Eleven skal vite hva et etisk dilemma er og at det finnes ulike valg og konsekvenser av disse. De skal kunne beskrive et etisk dilemma fra sin praksis til fordypning både skriftlig og muntlig. De skal kunne argumentere for sitt syn og drøfte hva valgene fører til. De skal deretter lage en kort powerpoint som de presenterer for klassen.

Kunnskapsmål:

Eleven skal vite hva et etisk dilemma er.

Ferdighetsmål:

Eleven skal kunne drøfte et etisk dilemma muntlig og skriftlig.

Holdningsmål:

Eleven skal vise respekt for andres argumentasjon.

 

De grunnleggende ferdigheter:

Skriving:Elevene skal levere et skriftlig produkt.

Lesing: Elevene må lese i bøker og på nett.

Regne: 

Muntlig: Elevene presenterer muntlig.

IKT: Elevene leverer digital oppgave. 

Metode: Individuelt arbeid, Power Point, gruppediskusjon

 

(Dette er en studentoppgave på PED 327; 1-times arbeid)

Tavleundervisning med PP-presentasjon. De får etiske dilemmaer som skal diskuteres i grupper.

De skal skrive en individuel oppgave fra sin PTF der de presenterer og drøfter et etisk dilemma.

Denne oppgaven skal presenteres muntlig ved hjelp av en PP.

Elevene får karakter på både skriftlig arbeid og muntlig presentasjon. Norsklærer retter det skriftlige arbeidet. Elevene får karakter i både norsk og kommunikasjon og samhandling HO.

Klasserom med prosjektor.