Prosjekt i norsk og naturfag om argumentasjon

Beskrivelse: 

Tidsramme/gjennomføring:

2 norsktimer: Klassen deles inn i 3-4 grupper (yrkesfag). Hver gruppe får utdelt rollekort, rollene skal være hemmelig for de andre gruppene. Hver gruppe velger en elev som skal representere gruppa i paneldebatten. Gruppa jobber med å finne argumenter til debatten. Argumentene kan eventuelt systematiseres i forhold til Etos, Patos og Logos.

2 naturfagstimer: Bakgrunnskunnskap fornybar energi – fokus på vindmøller.

2-3 norsk/naturfagstimer: Siste forberedelser og gjennomføring av paneldebatten. Lærer er ordstyrer, de øvrige elevene er publikum i salen. Publikum har anledning til å komme med innlegg og replikker.

Avsluttes med oppsummerende/reflekterende samtale med fokus på læreplanmålene i naturfag og norsk. Ble elevene engasjert? Lærte de noe?

Samtale med fokus på alle læreplanmålene (se vedlagte ressurs) i både norsk og naturfag. Skjema for vurdering av muntlig presentasjon (se vedlagte ressurs) kan brukes.  

Under forberedelsesdelen er det greit å ha tilgang på grupperom.

Paneldebatten gjennomføres i plenum (klasserommet)