How to make a patio

Beskrivelse: 

Elevene jobber med vokabular. De skal først finne riktig beskrivelse på engelsk til glosene. (Se vedlegg.) De kan bruke forskjellige hjelpemidler her og samarbeide om oppgaven.

Elevene fortsetter å jobbe med vokabular, der de først skal oversette glosene til norsk (to og to sammen). Her skal de både bruke ordbøker samt andre hjelpemidler og egen kunnskap om anleggsgartnerfaget. Dette betyr at de skal være kritiske til oversettelser levert i ordbøker / ordlister og justere disse i samsvar med faget deres.

Ordforrådet gjennomgås i klassen for å sikre en felles forståelse av faglige uttrykk.

«Making a patio» - elevene ser en kort video på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=lvsFCwQNH6w to ganger. Den første gangen er målet å forstå hovedinnholdet, den andre gangen skal de forstå detaljer også. Etter at de har sett filmen, skal de notere arbeidssteg i oppdraget som ble vist. De kan samarbeide to og to sammen eller jobbe individuelt.

Elevene skal forestille seg at det er de som har utført oppdraget. De forteller hverandre hva de har gjort ved bruk av egne notater. De er også invitert til å stille seg kritisk til fremgangsmåten vist i filmen og kommentere forskjeller mellom britiske og norske forhold (for eksempel klima).

Til slutt skal elevene skrive rapport av utført arbeid. Rapportoppsett gjennomgås i klassen i forkant av oppgaven. Elevene skal bruke egne notater fra YouTube-videoen som utgangspunkt, men kan også tilføye eget innhold der de mener filmen avviker fra deres erfaringer.

Foto: Steinar Varpe
Lisens: CC by-sa
Kilde: ndla.no

Underveisvurdering:

  • Tilbakemelding fra læreren underveis.
  • Læreren foreslår endringer og forbedringer i rapporten. Elevene jobber med det i påfølgende engelsktime.
  • Elevenes egenvurdering ved hjelp av skjema (se vedlegg) eller samtale med lærer.