Språkpoliti

Beskrivelse: 

Dette er et tverrfaglig undervisningsopplegg mellom programfag på Service og samferdsel og norsk. Den kan brukes på VG1 Service og Samferdsel, VG2 Salg, service og sikkerhet, eller VG2 IKT-servicefag.

Formålet med oppgaven er at elevene skal bli bevisste på hvordan de kan bruke språket for å bedre sin kommunikasjon uansett hvem som er mottager, enten det er med kunder, brukere, leverandører eller fagpersonell.

Kanskje er det også mulig å tilpasse opplegget til økonomi og matematikk, isåfall skal elevene finne eksempler på hvordan tall blir brukt (eventuelt misbrukt) i tilsvarende medium.

Utgangspunktet for arbeidet er elevenes praksisplasser. Elevene innhenter materiell (med tillatelse fra praksisvert) fra sin praksisplass, ved å ta bilde av for eksempel plakater, bruksanvisninger, mm. og tar det med seg tilbake til skolen for arbeid.

INTRO: Lærer kan vise morsomme plakater på feil (eller unødvendig komplisert og teknisk) språkbruk! Via powerpoint. (Kan vise Facebook-side: “Bilder i kampen mot særskrivingsfeil” eller video; Skjerven - om språkbruk på Youtube.)

Elevane sjølv kan finne døme på plakatar med både godt og dårleg språk.

Elevane skriv ein skriftleg søknad til praksisplassen for å søke om å få bruke praksisplassen sin kundekontakt som døme. Her må elevane vere konkrete på kva dei ynskjer å finne ut av.

Elevane og lærarar utarbeider felles kriterium for kva dei skal sjå etter. Dei kan til dømes sjå på brosjyrer, websider, reklameplakatar, Facebooksider, skilting og brukarrettleiingar.

Elevane skal begrunne kvifor dei opplever tekstane gode eller dårlege.

Elevene skal gi en tilbakemelding til praksisplassen/bedriften med sine funn.

Et forslag til mål kan være skriftlig tilbakemelding til praksisplass og muntlig framføring i klasserommet.

Vurderingskriterier kan være å vurdere om elevene finner eksempel på dårlig språk/uhedige formuleringer og om de klarer å forklare hvorfor det er sånn. Vurdere søknaden til bedriften og hvor godt den fungerer.

Vurdering av muntlig presentasjon og av skriftlig tilbakemelding til bedriften.

Underveisvurdering og veiledning langs med prosjektet for å sikre innhold og arbeidsmetoder. Arbeidet kan være individuelt, i par eller mindre grupper.

  • PC

  • Mobil, kamera

  • Praksisbedrifter som kan nyttast, avklaring  

  • Transport?

  • Prosjektor for å vise kva dei finn

  • Motiverte elevar

  • Motiverte lærarar, pådrivarar, synlege og viser gode døme