Avfallsbehandling av elektrisk utstyr

Beskrivelse: 

Øvelsen tar for seg elektrisk utstyr og hvordan dette bør avfallsbehandles. Den skal gjøre eleven oppmerksom på innholdet i elektriske artikler og utstyr som må spesialbehandles etter bruk.

Øvelsen skal også gjøre eleven klar over sitt miljøansvar som elektriker når det gjelder avfallsbehandling av elektrisk utstyr.

Foto: Jan Djenner, NTB Scanpix
Lisens: CC by-sa. Kilde: ndla.no

Det passer å begynne med øvelsen i slutten av en naturfagstime, måle opp hjemme til neste time, og så gjennomføre av resten av øvelsen i neste naturfagstime.

Elevene har vært gjennom de aktuelle emnene i elektrofaget, og øvelsen gjennomgås som avslutning på kapitlet som tar for seg miljø og avfallshåndtering.

Elevene bruker en ferdiglaget elevøvelse, se vedlegg. Her skal de kun fylle ut svarene. Erfaring viser at hvis de skal skrive hele rapporten/ øvelsen selv blir læringsutbyttet mye lavere og tidsbruken mangedoblet.

Elevene blir vurdert utfra graden av måloppnåelsen når det gjelder å vurdere miljøaspekter ved forbruksvalg og energibruk.

I denne øvelsen er det ikke de rent tekniske ferdighetene i elektrofaget som eleven skal ha lært seg, det er mer forståelsen av sitt miljøansvar som elektriker.