Ulike synspunkter på global oppvarming

Beskrivelse: 

Lærer finner frem artikler, kronikker etc. som reflekterer forskjellig syn knyttet til den globale oppvarming.

Eleven får en øvelse i å være kritisk til publiserte meninger. Lærer noe om forskjellen på ”menings- og faktabasert” kunnskap.
 
Foto: NASA. Lisens: Public Domain Dedication. Kilde: ndla.no

Elevene deles først inn i smågrupper (2 eller 3 elever).

Del 1
To og to smågrupper får utdelt en tekst hver som representerer forskjellig syn på temaet. Hver smågruppe får følgende instruks:

Svar på følgende spørsmål i gruppa. Èn på gruppa noterer underveis. Gå grundig gjennom teksten i fellesskap mens dere leter etter svar på oppgavene:

  1. Hvem har skrevet teksten og hvilken bakgrunn har han/hun?
  2. Når er teksten skrevet?
  3. Hvilken sjanger tilhører teksten? Nyhetsartikkel, kronikk eller leserinnlegg?
  4. Vil du si at teksten er nøytral og objektiv, eller argumenterer teksten for en mening, en tolkning, eller et bestemt syn på en sak? Lag i så fall en liste over argumenter du finner i teksten som støtter denne tolkningen/meningen.
  5. Hvordan vil du oppsummere det som artikkelen/kronikkforfatteren argumenterer for?
  6. Vurdèr kvaliteten på argumentene. Bruk svarene dine på spørsmålene over som bakgrunnsinformasjon.

Del 2

To og to smågrupper som har jobbet med tekst fra samme tema blir slått sammen til en storgruppe. Hver storgruppe får følgende instruks:

Gjør følgende i storgruppa (én på storgruppa noterer svar på oppgave 2-4)

  1. Gruppene presenterer hver sin tekst, legger fram argumentene, sammen med sin egen vurdering av argumentene. Gruppeleder fører ordet, og de andre medlemmene bidrar der det passer.
  2. Storgruppa gjør en felles vurdering på hvem de synes har de beste argumentene, og hvorfor.
  3. Vurdèr følgende spørsmål i fellesskap: Hvilken problemstilling er det begge tekstene omhandler? Hva mener dere ut i fra argumentasjonen dere har lest nå, er et sannsynlig svar på problemstillingen?»
  4. Hvis tid: Vurdèr om utplukking av tekster har spilt en rolle for hvordan man ser på hovedkonklusjonen

Resultatet av del 2 gjørs med hele klassen samlet. Hver enkelt elev gjøre en egenvurdering etter øvelse. Egenvurderingen brukes senere i vurderingssamtaler med eleven.

Artikler, kronikker og andre tekster med ulike syn på global oppvarming.