Husprosjekt

Beskriving: 

Elevane skal teikne skisse og planteikning og bygge ein modell av eit hus. Modellen kan byggast ved hjelp av papp eller dataprogramma Minecraft eller SketchUp . Prosjektet kan vera med å dekka læremål som å:

  • bruke og grunngje bruken av målestokk og Pytagoras’ setning til berekningar og i praktisk arbeid
  • løyse problem som gjeld lengd, vinkel og areal
  • rekne med ulike måleiningar, bruke ulike målereiskapar, vurdere kva for målereiskapar som er formålstenleg
  • tolke, lage og bruke skisser og arbeidsteikningar på problemstillingar frå kultur- og yrkesliv og presentere og grunngje løysingar

Du finn detaljane i vedlegget. 

 

Ressursar

Viktig å få elevane til å gjere seg ferdig med teikningane før dei får byrje på modellen. Brukar dei Minecraft til å lage modellen må elevane prøve å lage huset mest mogleg likt som på teikningane(vanskeleg å få heilt lik utsjånad)