Search page

Søket fant 26 resultater på 0.057 sekunder.

Søkeresultater

 1. Omregning mellom arealenheter

  HENSIKT MED OPPLEGGET

  • velge fornuftige arealenheter
  • regne om mellom ulike arealenheter
  • gjøre overslag og vurdere om svarene virker rimelige

  Hensikten med opplegget er å lage oppgaver som får elevene til å regne om mellom arealenheter, reflektere over hvilke arealenheter de bør bruke og vurdere om svarene virker rimelige.

  Gjør om til samme enhet og regn ut svaret: 0,125 m2+6,25 m2+3125,5 cm2

  Wenche Dypbukt - 23.10.2013 14:13

 2. Positiv og negativ form - areal av sammensatte figurer

  POSITIV OG NEGATIV FORM
  VI ADDERER OG SUBTRAHERER FORMER

   

  Et undervisningsopplegg der elevene skal regne ut sammensatte arealer ved å addere og subtrahere former.

  Foto: Wenche Dypbukt (elevarbeid ved Charlottenlund vgs.)

   

  Wenche Dypbukt - 20.01.2015 12:29

 3. Sylinderen i en forbrenningsmotor

  VI REGNER PÅ MOTORSTØRRELSE

  HENSIKTEN MED OPPLEGGET

  Hensikten med oppgaven er at elevene skal gjøre målinger og lære seg å bruke ulike formler som brukes til å gjøre beregninger på motorer.

  Arbeidsoppdraget vil gå ut på:

  Wenche Dypbukt - 18.02.2013 11:46

 4. Hva er en skruppel? Tradisjonelle og nye måleneheter.

      

  Illustrasjon: Wenche Dypbukt                              Foto: Steinar Myhr, Samfoto, NTB Scanpix

   

  Wenche Dypbukt - 27.01.2015 12:24

 5. Rundballer

   

  Foto: Jens Arne Meistad

   

  Hensikten med oppgaven er at elevene skal kjenne igjen geometriske former, gjøre gode målinger og deretter bruke tilhørende formler i beregninger.

  I tillegg til kompetansemål i matematikk (se under kompetansemål) dekker vi også den grunnleggende ferdigheten å kunne regne i naturbruk:

  Wenche Dypbukt - 19.01.2015 09:15

 6. Åttekantet lysthus - geometri og algebra

      

   

   

  Foto: Wenche Dypbukt

   

  Wenche Dypbukt - 13.04.2015 12:32

 7. Ramme og luke (produksjon TIP)

  Produksjon TIP - ramme og luke

  Alle foto og illustrasjoner: Wenche Dypbukt.

  HENSIKTEN MED OPPLEGGET

  Hensikten med oppgaven er å vise et eksempel på hvordan vi kan lage oppgaver omkring det elevene produserer på verkstedet.

  Wenche Dypbukt - 17.02.2013 17:19

 8. Kuleoppgave

  Gjennom denne oppgaven skal elevene lære å bruke ulike måleredskaper for å beregne volum og tetthet til kuler og vurdere om svarene virker rimelige.

  KULeOPPGAVE

  Wenche Dypbukt - 17.02.2013 14:33

 9. Omdreiningstall og skjærehastiget (TIP)

  Omdreiningstall og skjærehastiget (TIP)

  Hensikten med dette opplegget:

  I programfaget vektlegges det å

  • lære om hvordan vi bruker nomogram
  • bli kjent med formlene for å beregne omdreiningstall og skjærhastighet

  I matematikkfaget vektlegges det å

  Wenche Dypbukt - 17.02.2013 21:12

 10. Blanding av betong

  BLANDINGSFORHOLD OG SEKTORDIAGRAMMER

  Illustrasjon hentet fra http://ndla.no/nb/node/123478?fag=16381
  Laget av Wenche Dypbukt

   

  Beskrivelse/Presentasjon

  Wenche Dypbukt - 18.02.2013 18:52

 11. Proporsjonale sammenhenger

  PROPORSJONALE STØRRELSER

  Ved dette opplegget ønsker vi at elevene skal lære

  • å avgjøre om to størrelser er proporsjonale
  • å regne med proporsjonale størrelser
  • å finne proporsjonalitetskonstanten
  • om grafen til proporsjonale størrelser

  Vi bruker Ohms lov til å illustrere proporsjonale sammenhenger. Vi ser på sammenheng mellom spenning og strøm over en motstand med fast verdi.

  U=R·I

  Wenche Dypbukt - 18.02.2013 21:26

 12. Lage formler og løse likninger

   

  LAGE FORMLER OG LØSE LIKNINGER

  KOMPETANSEMÅL I MATEMATIKK

  • Tolke og bruke formler knyttet til dagligliv, yrkesliv og programområde

  Alle foto: Wenche Dypbukt

  Wenche Dypbukt - 19.02.2013 14:02

 13. Trappebygging fra AtB

  Foto: Wenche Dypbukt

   

  Klassen organiseres i grupper. 

  Gruppene skal bruke trappeformelen og «bygge» ei trapp fra A til B.

  Oppdraget starter med å merke av to punkt (A og B) på gulvet eller veggen.  Hver gruppe skal ved hjelp av maskeringstape markere ei trapp som forbinder disse to punktene. Trappa må "bygges" i henhold til trappeformelen.

  Wenche Dypbukt - 06.01.2015 09:41

 14. Beregn steglengden

  Foto: Wenche Dypbukt

   

  Diskuter om det er store forskjeller på steglengden til folk? Hvordan påvirkes steglengden når dere går sakte eller fort, når dere løper, går i motbakke eller unnabakke? Har skotøy noe å si? Hva med kjønn, alder og kroppslengde? 

  Undersøk hvordan steglengden påvirkes av noen av faktorene ovenfor.

  Hva slags beregninger kan dere bruke steglengden til?

  Lag formler, tabeller og grafiske framstillinger der steglengde inngår som en variabel.

  Wenche Dypbukt - 05.01.2015 16:30

 15. Fødselstall hos gris

   

  Foto: Jens Arne Meistad

   

  Mange videregående skoler med naturbruk har satt seg ulike produksjonsmål i fjøset, og i denne oppgaven skal elevene finne ut om målene er nådd i grisefjøset i forhold til en begrenset besetning.

  Wenche Dypbukt - 13.01.2015 10:00

 16. Planting av spirea

  Foto: Jens Arne Meistad

  Utgangspunktet er at elevene skal beplante et felt utenfor skolen med spirea. Det er lurt å beregne hvor store mengder man trenger. Hvis ikke, kan det fort bli for lite av noe og for mye av noe annet. Det kan man unngå ved å lage en tegning eller hageplan med riktige mål. Oppgaven handler om å se på formen og størrelsen på bedet og tegne inn hvordan bedet kan beplantes med Bjarkøyspirea (se under ressurser). Det går selvsagt an å velge andre busker som passer.

  Wenche Dypbukt - 13.01.2015 12:25

 17. Blanding av kjølevæske

  Oppgaven går ut på å lage en tabell og graf som viser hvordan blandingsforholdet mellom vann og glykol påvirker frysepunktet til en frostvæske.  Videre kan elevene finne prisen på glykol og regne på fortjeneste og salgspris på ulike frostvæskeblandinger.

  Wenche Dypbukt - 13.01.2015 10:50

 18. Temperatur - tabeller, grafer og formler

  Bilde: Wenche Dypbukt

  Elevene skal bruke opplysninger om kjølevæskeblandinger og temperatur til å bruke og å lage tabeller, grafiske presentasjoner og formler for å se at et tallmateriale kan presenteres på mange måter. Hvilken presentasjonsform vi velger kan være med på å påvirke forståelsen for sammenhengene mellom variabler.

  Legg vekt på muntlig aktivitet/diskusjon.  Noen oppgaver kan med fordel løses muntlig i fellesskap.

  Wenche Dypbukt - 13.01.2015 13:00

 19. Lagringstemperatur for såkorn

  Foto: Karsten Schnack, NTB Sxanpix. Lisens: CC by-nc-sa. Kilde: ndla.no

  I denne oppgaven skal elevene forsøke å tolke et diagram som viser hvordan faktorer som vanninnhold og temperatur påvirker lagringsforholdene for såkorn. I naturfag eller i programfagene kan det være interessant å ta opp hva som skaper varmeutvikling i fuktig og varmt såkorn og hvilke prosesser som kan oppstå i en kornsilo.

  Wenche Dypbukt - 13.01.2015 13:16

 20. Vekt på hest

  FOTO: Jens Arne Meistad

  I denne oppgaven skal elevene forsøke å gjøre et overslag over hvor mange kilo hesten er uten å veie den.

  Det blir litt algebra med formelregning, for det fins en formel som tar utgangspunkt i brystmålet til hesten for å angi cirka vekt. Formelen avhenger av hvilken type hest elevene har; lett edel rase, tung rase eller ponni.

  Wenche Dypbukt - 13.01.2015 14:02

Pages